Тендери

до
ЈАВНА НАБАВКА БР.404-230 - НАБАВКА РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ КОМПЛЕКСА НАМЕЊЕНОГ ОДРЖАВАЊУ ФЕСТИВАЛА“ЗАЈЕЧАРСКА ГИТАРИЈАДА“ У ЗАЈЕЧАРУ
30.05.2018
1. За јавну набавку радова на уређењу комплекса намењеног за одржавање фестивала „Зајeчарска гитаријада“ у Зајечару 2. Јавна набавка се не обликује по партијама.
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА БР. ЈНМВ 11/2018-УСЛУГЕ СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА СА ЗЕМЉЕ И КРПЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
18.05.2018
1. За јавну набавку услуга -услуга сузбијања комараца са земље и крпеља на територији града Зајечара 2. Јавна набавка се не обликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-219 - НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНАТЦИЈЕ ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПУТА САЛАШ-ГЛОГОВИЦА-ДУБОЧАНЕ-МАЛА ЈАСИКОВА
11.05.2018
1. За јавну набавку услуга израде пројектне документације за реконструкцију пута Салаш-Глоговица-Дубочане –Мала Јасикова 2. Јавна набавка се не обликује по партијама.
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-220 - НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА “ХЕРМЕС“
11.05.2018
1. За јавну набавку услуга одржавања информационог система „Хермес“ са следећим софтерским модулима и то: Матичне књиге рођених,матичне књиге венчаних,матичне књигњ умрлих и књига државњана,писарница са органима решавања,брзо скенирање,кадровска евиденција,јавно правобранилаштво,инфо киоск,веб портал.
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-138 - НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ПДР-А ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ “ЗАПАД“ У ЗАЈЕЧАРУ
02.04.2018
1.За јавну набавку услуга израде ПДР-а привредне зоне “Запад“ у Зајечару 2.Јавна набавка се не обликује по партијама. 3.Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-124 - НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА ГУЗ-А ПО ПАРТИЈАМА
29.03.2018
1. За јавну набавку услуга –одржавање моторних возила градске управе Зајечар,за патрије 1,2,3. 2. Јавна набавка се обликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите: