Тендери

до
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-74 - НАБАВКА – УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА “ХЕРМЕС“ ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
09.03.2017
1. За јавну набавку услуга одржавања информационог система „Хермес“ са следећим софтерским модулима и то: Матичне књиге рођених,матичне књиге венчаних,матичне књигњ умрлих и књига државњана,писарница са органима решавања,брзо скенирање,кадровска евиденција,јавно правобранилаштво,инфо киоск,веб портал.
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-39 - НАБАВКА ДОБАРА-КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ГУЗ-А
02.03.2017
1.За јавну набавку добра-канцеларјског материјала за потребе градске управе Зајечар 2.Јавна набавка се не обликује по партијама. 3.Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-38 - НАБАВКA УСЛУГА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГУЗ-А
02.03.2017
1.За јавну набавку услуга je испорука електричне енергије за потребе ГУЗ-а. 2.Јавна набавка се не обликује по партијама. 3.Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-50 - НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА ГУЗ-А ПО ПАРТИЈАМА
02.03.2017
1. За јавну набавку услуга –одржавање моторних возила градске управе Зајечар,за патрије 1,2,3,4,5. 2. Јавна набавка се обликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-48 - НАБАВКА УСЛУГА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
28.02.2017
ОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1. За јавну набавку услуга репрезентације 2. Јавна набавка обликује по партијама и то: партија 1. пиће и кафа за потребе бифеа партија 2. угоститељске услуге 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-49 - НАБАВКА УСЛУГА ПРИМПРЕМЕ И ШТАМПЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
28.02.2017
1. За јавну набавку услуга услуга припреме и штампе Службеног листа града Зајечара 2. Јавна набавка се не обликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-35 - НАБАВКА РАДОВА НА ЛЕТЊЕМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
24.02.2017
1. За јавну набавку радова на летњем одржавању путева и улица на територији града Зајечара 2. Јавна набавка се не обликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-36 - НАБАВКА ДОБАРА-ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ
23.02.2017
1. За јавну набавку . добара-електроматеријала за потребе одржавања јавне расвете 2. Јавна набавка се не обликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-37 - НАБАВКА РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ
23.02.2017
1. За јавну набавку радова на текућем одржавању јавне расвете. 2. Јавна набавка се не обликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-30 - НАБАВКА РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ МОНИТОРИНГ ЦЕНТРА
13.02.2017
1. За јавну набавку набавку радова на постављању мониториниг центра 2. Јавна набавка се необликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите: