Комунална полиција

Служба комуналне полиције врши надзор и контролу по службеној дужности у складу са прописима узимајући у обзир иницијативе, представке, пријаве грађана и на лицу места сачињава службену забелешку.
На лицу места изриче казну и подноси захтев за покретање прекршајног поступка.
У Граду Зајечару има 12 комуналних полицајаца.

тел: 019 / 315 – 00 - 41