Завод за јавно здравље Тимок

Завод за јавно здравље “Тимок” обавља социјално – медицинску, хигијенско – еколошку, епидемиолошку и микоробиолошку здравствену делатност.
Завод:

 • прати, процењује и анализира здравствено стање становништва и извештава надлежне органе и јавност;
 • прати и проучава здравствене проблеме и ризике по здравље становништва;
 • предлаже елементе здравствене политике, планове и програме са мерама и активностима намењеним очувању и унапређењу здравља становништва;
 • врши информисање, образовање и обуку становништва за бригу о сопственом здрављу;
 • врши процену ефикасности, доступности и квалитета здравствене заштите;
 • планира развој стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника:
 • подстиче развој интегрисаног здравственог информационог система;
 • врши примењена истраживања у области јавног здравља;
 • сарађује и развија партнерство у друштвеној заједници на идентификацији и решавању здравствених проблема становништва;
 • врши бактериолошке, серолошке, вирусолошке, хемијске и токсиколошке прегледе и испитивања у вези са производњом и прометом животних намирница, воде, ваздуха, предмета опште употребе као и у вези са дијагностиком заразних и незаразних болести;
 • координира, усклађује и стручно повезује рад здравствених установа из Плана мреже на територији Зајечарског и Борског управног округа;
 • сарађује са другим здравственим установама на територији Зајечарског и Борског управног округа, као и са надлежним органима локалне самоуправе и другим установама и организацијама од значаја за унапређење локалног здравља;
 • обавља послове дезинфекције, дезинсекције и дератизације на територији Зајечарског и Борског управног округа;
 • обезбеђује услове за стално стручно усавршавање својих запослених;
 • спроводи мере ради спречавања нежељених компликација и последица при пружању здравствене заштите, као и мере опште сигурности за време боравка грађана у Заводу и обезбеђује сталну контролу ових мера;
 • организује и спроводи мере сталног унапређења квалитета стручног рада;
 • организује и спроводи мере у случају елементаних и других већих непогода и ванредних прилика;
 • организује односно обезбеђује мере за одлагање, односно уништавање медицинског отпада, у складу са законом.

Адреса: Сремска 13, Зајечар

Контакт:

тел: 019/422-477, timok@zavodzajecar.rs, www.zavodzajecar.rs