Огласи

до
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ОДЛУЦИ О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2024. ГОДИНУ
27.05.2024
Чланом 68. ставом 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. Закон, 101/2016 – др. Закон , 47/2018 и 111/2021– др. Закон), прописано је да је надлежни орган општине дужан да на интернет презентацији општине, односно на други примерен начин обавестити јавност
Преузмите:
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИКА ЗА ОДЛАЗАК НА МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ПОЉОПРИВРЕДЕ У НОВОМ САДУ 2024. ГОДИНЕ
08.05.2024
Овим јавним позивом Град Зајечар врши прикупљање пријава заинтересованих пољопривредника са територије града Зајечара којима ће бити плаћени трошкови пута на Међународни сајам у Новом Саду који се организује од 18. до 23.05.2024. године
Преузмите:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНИ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА - „ZAJEČAR 3-ZA25/ZAU25/ZAL25/ZAO25/ZAJ25“
07.05.2024
Обавештава се јавност да је носилац пројекта Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд, Таковска 2, поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину базне станице мобилне телефоније „ZAJEČAR 3-ZA25/ZAU25/ZAL25/ZAO25/ZAJ25“ на делу кп.бр. 9012/2 КО Зајечар
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА КОЈИМ ЈЕ ОДЛУЧЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ПРОЈЕКАТ РЕКОНТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊУ КОТЛАРНИЦЕ НА БИОМАСУ
07.05.2024
Обавештење о доношеу решења којим је одлучено да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за Пројекат реконструкције и доградње котларнице на биомасу и компримовани природни гас (КПГ), на кп.бр.5685/8 КО Зајечар у насељу Кључ на територији града Зајечара
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ОДЛУЦИ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ I ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА БР.3 -ЦЕНТАР ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
30.04.2024
Чланом 68. ставом 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр.129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), прописано је да је надлежни орган општине дужан да на интернет презентацији општине, односно на други примеран начин обавести јавност
Преузмите:
ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ НА КП. БР. 5685/9 КО ЗАЈЕЧАР, У УЛ. 14. СРПСКЕ УДАРНЕ БРИГАДЕ У ЗАЈЕЧАРУ, ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
29.04.2024
Предмет Огласа је отуђење непокретности из јавне својине Града Зајечара, у поступку јавног надметања и то: грађевинског земљишта означеног као кп. бр. 5685/9 КО Зајечар, у улици 14. српске ударне бригаде у Зајечару, градско грађевинско земљиште, у површини од 8417 м²
Преузмите:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНИ - CONSTRUCTION BIOMASS ZA
17.04.2024
Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Construction Biomass ZA“ д.о.о. Шабац, Господар Јевремова 28, поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта реконструкције и доградње котларнице на биомасу и природни гас
ДОСТАВЉАЊЕ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И КЛУБОВА ЗА 2025. ГОДИНУ
15.04.2024
На основу Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Зајечару (“Сл. лист града Зајечара”, број 2/17), који је усвојило Градско веће града Зајечара, на својој седници одржаној
Преузмите:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА КОЈИМ ЈЕ ОДЛУЧЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - А1 СРБИЈА
05.04.2024
Решења којим је одлучено да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за Пројекат постављања базне станице мобилне телефоније на локацији „NI4548_01 ZА_Zaječar_Poslovna_zona“, двосекторског антенског система који се састоји од три панел антене Huawei AQU4518R61 технологије 2G и 4G
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ „ЛУБНИЦА – ПОЉЕ 1”, НА К.П.БР. 838/10 КО ЛУБНИЦА, ГРАД ЗАЈЕЧАР
03.04.2024
На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу соларне електране „Лубница – поље 1”, на к.п.бр. 838/10 КО Лубница, Град Зајечар, који је урађен од стране „DNP-INŽENJERING” д.о.о. за консалтинг, инжењеринг и пројектовање Нови Сад
Преузмите: