ЈКП ''ТИМОК ОДРЖАВАЊЕ''

ЈКП ”ТИМОК ОДРЖАВАЊЕ”

7. Септембра бб 19000 Зајечар, Република Србија

+ 381 19 430-660

timok.odrzavanje@gmail.com

Сајт: https://timokodrzavanje.rs/

Jавно комунално предузеће „Тимок одржавање“ Зајечар основано је 23.01.2018. године у циљу обезбеђивања услова за обављање делатности од општег интереса за град Зајечар, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, а посебно ради:

Одржавања јавних зелених површина, спортско-рекреативних објеката, путева и путног појаса које подразумева њихово уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санацију. Само одржавање је засновано на ефикасног ангажовању укупног производног, кадровског и финансијског потенцијала предузећа.

Такође, ЈКП „Тимок одржавање“ је дато на газдовање и управљање непокретностима у јавној својини града Зајечара као што су спортски објекти и терени, купалиште Вањин јаз и дечија игралишта која покривају шире подручје града. Стално ангажовање на уређењу и одржавању наведених непокретности и оплемењивање јавног простора у граду применом нових, савремених, техничко – технолошких решења, је задатак предузећа који има трајни карактер.


СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У ЈКП ТИМОК ОДРЖАВАЊЕ