Остали документи

до
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА - 465-1/2018-46
Остали документи
Поставља се Милић Зорана Миљан, дипл.правник из Зајечара, улица Ивана Мажуранића 9, за привременог заступника доле наведеним лицима из ове тачке Решења, ради заштите њихових права и интереса у поступку експропријације, односно административног преноса непокретности, за потребе изградње заштитног система за одбрану града
Преузмите:
09.07.2021.
РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА - ЖИВАНОВИЋ РАДОМИР
Остали документи
ОДБИЈА СЕ захтев Живановић Радомира, из Зајечара, ул. Генерала Гамбете бб за озакоњење стамбеног објекта са ID74507309341 (незаконито реконструисан, дограђен и надграђен објекат бр.1 уписан у катастар непокретности са површином од 38м2)
Преузмите:
08.04.2021.
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА - ЈОВАНОВИЋ СТОЈАНА ЈОВАНКЕ
Остали документи
оставља се Милић Зорана Миљан, дипл.правник из Зајечара, улица Ивана Мажуранића 9, за привременог заступника доле наведеним лицима из ове тачке Решења, ради заштите њихових права и интереса у поступку експропријације, односно административног преноса непокретности за потребе изградње улице Василија Ђуровића - Жарког и дела улице Сокобањске у Зајечару
Преузмите:
05.04.2021.
ИНФОРМАТОР УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ 2021. ГОДИНЕ
Остали документи
Информатор објављује Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, улица Светозара Марковића број 6, Зајечар. За тачност и потпуност података одговоран директор Ана Петковић, дипломирани социолог, а у складу са чланом 38. став 3. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Преузмите:
14.01.2021.
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА - ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НЕПОКРЕТНОСТИ КО ЗВЕЗДАН ПРИВРЕДНА ЗОНА "ЗАПАД"
Остали документи
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА - ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НЕПОКРЕТНОСТИ КО ЗВЕЗДАН ПРИВРЕДНА ЗОНА "ЗАПАД"
Преузмите:
13.10.2020.
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА - СЛАВУЛОВИЋ ЈОВАН, ГРЉАН
Остали документи
I Поставља се Милић Зорана Миљан, дипл.правник из Зајечара, ул. Ивана Мажуранића бр.9 за привременог заступника Славуловић Јована из Гљана, ради заштите његових права и интереса у управној ствари озакоњења дограђеног димњака на стамбеном објекту, на кп. бр. 3724 КО Грљан
Преузмите:
23.09.2020.
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА - ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НЕПОКРЕТНОСТИ КО ЗВЕЗДАН
Остали документи
I - Поставља се Милић Зорана Миљан, дипл.правник из Зајечара, улица Ивана Мажуранића 9, за привременог заступника Шпилман Глиша Јиргена из Републике Аустрије (привремени идентификациони број лица:0000000060580) и Кочић Глиша Данијела из Инзбрука – Република Аустрија (привремени идентификациони број лица:0000000060579),
Преузмите:
09.09.2020.
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА УЛ. ЉУБЕ НЕШИЋА 127
Остали документи
Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове Градске управе града Зајечара, у управној ствари рушења објекта, на основу члана 45. Закона о општем управном поступку
Преузмите:
08.08.2020.
Извештај о обављеном јавном увиду Плана детаљне регулације бањско-туристичког комплекса "Николичево"
Остали документи
Извештај о обављеном јавном увиду Плана детаљне регулације бањско-туристичког комплекса "Николичево"
Преузмите:
13.05.2020.
Извештај о обављеној стручној контроли нацрта плана детаљне регулације бањско –туристичког комплекса „Николичево“
Остали документи
Извештај о обављеној стручној контроли нацрта плана детаљне регулације бањско –туристичког комплекса „Николичево“
Преузмите:
27.01.2020.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ТРГОВИНСКОГ КОМПЛЕКСА (RETAIL PARK) НА КАТ. ПАРЦ. БР. 9182/15 К.О. ЗАЈЕЧАР, НА УГЛУ УЛИЦА ЧУПИЋЕВЕ И ЂУРЕ САЛАЈА, У ЗАЈЕЧАРУ
Остали документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ТРГОВИНСКОГ КОМПЛЕКСА (''RETAIL PARK'') НА КАТ. ПАРЦ. БР. 9182/15 К.О. ЗАЈЕЧАР, НА УГЛУ УЛИЦА ЧУПИЋЕВЕ И ЂУРЕ САЛАЈА, У ЗАЈЕЧАРУ
Преузмите:
23.01.2020.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ФУДБАЛСКОГ СТАДИОНА У ЗАЈЕЧАРУ НА ДЕЛУ КП 6285/1 КО ЗАЈЕЧАР
Остали документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ФУДБАЛСКОГ СТАДИОНА У ЗАЈЕЧАРУ НА ДЕЛУ КП 6285/1 КО ЗАЈЕЧАР
Преузмите:
08.07.2019.
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА - КО ПРЛИТА 465-10/2019-1
Остали документи
Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове Градске управе града Зајечара, у поступку експропријације непокретности у КО Прлита, ради изградње, пролаза, управљања и одржавања објеката Магистралног гасовода граница Бугарске - граница Мађарске
Преузмите:
04.07.2019.
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА - КО ВЕЛИКИ ИЗВОР 465-9/2019-1
Остали документи
Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове Градске управе града Зајечара, у поступку експропријације непокретности у КО Велики Извор, ради изградње, пролаза, управљања и одржавања објеката Магистралног гасовода граница Бугарске - граница Мађарске
Преузмите:
04.07.2019.
ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА - КО ЛЕНОВАЦ
Остали документи
I - Решење овог Одељења IV/03 бр. 465-1/2019-1 од 05.04.2019. године, о постављању Милић Зорана Миљана, дипл. правника из Зајечара, ул. Ивана Мажуранића бр. 9 за привременог заступника лицима непознатим наследницима, одосно правим следбеницима преминулих лица
Преузмите:
13.06.2019.
ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА - КО ГРЛИШТЕ
Остали документи
I - Решење овог Одељења IV/03 бр. 465-3/2019-1 од 05.04.2019. године, о постављању Милић Зорана Миљана, дипл. правника из Зајечара, ул. Ивана Мажуранића бр. 9 за привременог заступника лицима непознатим наследницима, одосно правим следбеницима преминулих лица, као и лицима непознатог пребивалишта, одосно боравишта
Преузмите:
13.06.2019.