Вести

Н А Р Е Д Б А  о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести Covid-19  након укидања ванредне ситуације у граду Зајечару

Н А Р Е Д Б А о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести Covid-19 након укидања ванредне ситуације у граду Зајечару

На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 84/18) и члана 6. Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 70/20), Штаб за ванредне ситуације града Зајечара je на седници одржаној 22.06.2021. године, донео

Н А Р Е Д Б У

о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести Covid-19

након укидања ванредне ситуације у граду Зајечару

I Овом наредбом одређују се одговарајуће мере за спречавање и сузбијање заразне болести Covid-19 изазване виросом SARS-CoV-2, kao и услови, начин спровођења, извршиоци и средства за спровођење тих мера на територији Града Зајечара.

II За време боравка на јавним местима у затвореном простору, грађани су дужни да, због спречавања ширења заразне болести Covid-19, обавезно носе заштитне маске и одржавају међусобно растоjање од најмање два метра између лица која не бораве у истом домаћинству.

На јавним местима на отвореном простору, уколико није могуће одржати растојање између два лица од најмање два метра(испред продавница, апотека, на аутобуским и другим стајалиштима и слично), ношење заштитних маски је ОБАВЕЗНО.

У јавном превозу путника обавезно је ношење заштитних маски.

Родитељи малолетне деце или деце са посебним потребама, односно њихови старатељи, дужни су да обезбеде да деца старија од 4 године носе заштитне маске на јавним местима у затвореном и отвореном простору на коме није могуће обезбедити дистанцу од 2 метра између лица као и у јавном превозу.

III Дозвољава се рад Предшколској установи „Ђулићи“ у пуном капацитету у складу са препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, односно Завода за јавно здравље „Тимок“ Зајечар.

Извођење наставе у основним и средњим школама као и високошколским установама, укључујући и извођење екскурзија и организовање матурских забава, као и извођење предавања, вежби, ђачких манифестација и слично, врши се у складу са инструкцијама и препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, односно Завода за јавно здравље „Тимок“ Зајечар и уз поштовање свих прописаних епидемиолошких мера.

IV Остаје на снази Закључак Штаба за ванредне ситуације II број: 87-37 /2021 од 16.06.2021.г. у делу којим је дозвољен рад трговинских, занатских и устоститељских објеката сходно Одлуци о распореду радног времена обављања трговинске, угоститељске и занатске делатности („Сл.лист града Зајеачра“ бр.15/2014, 23/2014-др.одлука, 38/2014, 12/2015, 26/2015, 27/2015 – испр. 47/2015, 9/2017- др.одлука, 20/2018, 22/2019 и 28/19) која је била на снази пре почетка пандемије.

Дозвољава се емитовање музичког програма и то у угоститељским објектима на отвореном (баште, терасе и слични простори као и полуотворени објекти који могу да обезбеде довољан проток ваздуха) до 24,00 часа радним данима и викендом (петак на суботу и субота на недељу) а угоститељским објектима у затвореном простору до 24,00 часа радним данима а викендом до 01,00 час, а сходно напред наведеној Одлуци о распореду радног времена обављања трговинске, угоститељске и занатске делатности.

Правна лица и предузетници (послодавци) који обављају делатности у области трговине на мало и услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића, ту делатност, односно пружање услуге могу да обављају, односно услуживање врше у затвореном простору до 50% попуњености капацитета објеката и у простору организованих башти на отвореном уз примену свих превентивних мера које се односе на запослене и кориснике услуга а посебно организовање процеса рада који обезбеђује одржавање физичке дистанце од 2 метра, односно међусобног растојања између лица у угоститељским објектима (највише 5 лица за столом уз физичку дистанцу између столова од 1,5 метар у односу на седеће место), обавезну дезинфекцију мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге појединачном кориснику, обавезну дезинфекцију просторија и подова као и употребу заштитних маски од стране запослених за пружање услуге у затвореном и отвореном простору и употребу заштитних маски од стране корисника услуге у затвореном и отвореном простору (осим када седе за столом у угоститељском објекту).

V Дозвољава се организовање прослава (матура, свадби, рођендана и сличних прослава) у затвореном простору до 50% попуњености капацитета објеката у затвореном простору објекта а на отвореном до 500 лица, уз поштовање свих прописаних епидемиолошких мера.

VI Запослени и корисници услуга у тржним центрима дужни су да примене све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести Covid-19 односно организују процес рада који обезбеђује ограничен број лица у простору (1 корисник на 4 м2), одржавање физичке дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање 2 метра, пружање услуга уз примену стаклене, пластиче или сличне баријере, обавезну дезинфекцију простора и подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачком кориснику, обавезну употребу заштитних маски како код запослених тако и код корисника услуге као и да донесу посебан план примене мера који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

Правна лица и предузетници који обаваљају своје делатности у тржним центрима дужни су да обезбеде да у појединачне локале не улазе, односно да у њима не бораве лица која не носе заштитне маске, те су дужни да у том смислу на видном месту поставе обавештење да није дозвољен улазак, односно боравак лица без заштитних маски.

Правна лица и предузетници су дужни да одреде лице које је одговорно за поштовање мера ношења заштитне маске (корона редар).

VII Зелене пијаце на територији града Зајечар и Хала сирева настављају са радом и то сваког дана у периоду од 06.00 до 16.00 часова, уз поштовање свих прописаних превентивних мера заштите, а нарочито одржавање физичке дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање 2 метра и обавезна дезинфекција простора пијаце и тезги пре почетка рада и након завршетка рада.

Забрањена је продаја робе ван пијачних тезги и робе из возила.

VIII Дозвољава се одржавање културно-уметничких догађаја у затвореном простору до највише 50% капацитета објекта и то тако да свако друго место за седење буде слободно и уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца, као и запослених који учествују у организацији догађаја. На отвореном је дозвољено највише 500 посетилаца истовремено.

IХ Дозвољава се отварање клуба за стара лица „Златна јесен“ у Зајечару те се Налаже се Центру за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару да организије пружање услуге „Дневни боравак у Клубу за стара лица“ на тај начин што корисници напред наведеног Клуба приликом боравка у Клубу морају да се придржавају свих превентивних мера заштите ради спречавања ширења заразне болести COVID-19, а које су прописане од стране Кризног Штаба Владе Републике Србије, Владе, надлежних министарстава, Штаба за ванредне ситуације града Зајечара и других надлежних органа.Придржавање превентивних мера обавезно је и за запослене у Клубу за стара лица „Златна јесен“ као и за сва присутна лица унутар просторија наведеног Клуба.

Поред запослених у Клубу за стара лица „Златна јесен“, у просторијама наведеног Клуба могу бити присутна још највише укупно 5 корисника, водећи рачуна да размак имеђу лица међусобно буде најмање 1.5 метар и да једно лице буде на свака 4 м2 површине.

Забрањује се боравак у Клубу „Златна јесен“ у Зајечару свим запосленима, корисницима и другим лицима која на прописан начин не носе заштитну маску све време боравка унутар просторија наведеног Клуба и уколико се не придржавају свих хигијенских и других прописаних превентивних мера.

Х Приликом одржавања спортских такмичења у затвореном простору дозвољено је присуство највише 30% укупне попуњености капацитета присуства посетилаца у објекту у коме се одржава такмичење и уз обавезно ношење заштитних маски.

Када се спортско такмичење одржава на отвореном простору, дозвољено је присуство највише 50% укупне попуњености капацитета посетилаца у објекту у коме се одржава такмичење и уз обавезно ношење заштитних маски.

ХI Дозвољава се рад градског базена на Краљевици и то тако што је радним данима дозвољено присуство до највише 300 посетилаца а у дане викенда највише до 500 посетилаца истовремено.

Налаже се предузећу ЈКП „Тимок одржавање“ Зајечар да организује процес рада базена који обезбеђује ограничен број лица у простору, одржавање физичке дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање 1,5 метара, обавезну дезинфекцију простора и подова, обавезну употребу заштитних маски запослених као и да донесу посебан план примене мера који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

ХII Приређивачи посебних и класичких игара на срећу могу наставити са приређивањем игара у објектима под условом да буду примењене све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести Covid-19 а нарочито ограничен број лица у простору (1 корисник на 4 м2), одржавање физичке дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање 2 метра, а у случају мањег растојања уз примену стаклене, пластиче или сличне баријере, обавезну дезинфекцију простора и подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачком кориснику, обавезну употребу заштитних маски како код запослених тако и код корисника услуге као и да донесу посебан план примене мера који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

Радно време приређивача посебних и класичних игара на срећу органичава се тако да објекти у којима се приређују игре на срећу неће радити од 23.00 до 06.00 часова наредног дана.

ХIII Јавни превоз на територији града Зајечара наставља да се обавља према до сада утврђеним редом вожње уз примену мера превенције, спречавања ширења и смањења ризика од болести Covid-19 а у складу са препорукама надлежног завода за јавно здравље а нарочито обавезна примена заштитне маске од стране возача јавног превоза док управљају возилом. Остала лица која се налазе у возилу морају обавезно носити, на прописани начин, личну заштитну маску. Возачка кабина мора бити одељена физичком баријером од путничког дела возила (пластична или друга погодна провидна преграда).

Услуге јавног превоза могу користити само лица која носе личну заштитну опрему — маску тј. неће бити дозвољен улаз путницима који не користе заштитну маску те је возач обавезан да такво лице не прими у јавно превозно средство. Улазак путника у возило је могућ само на једна врата (предња или задња), с тим што се возило мора видљиво обележити са спољашње и унутрашње стране на којим вратима је улаз, а на којим излаз путника из возила. У унутрашњости возила мора бити јасно обележен правац кретања путника (од улаза ка излазу). Седишта морају бити видљиво обележена са успоствљеним размаком који омогућава одговарајућу физичку дистанцу између путника. Обавезна је дезинфекција возила пре првог поласка или након повратка у аутобазу по завршетку рада.

На стајалиштима морају бити видно истакнута правила понашања у возилу (улазак један по један, ношење личне заштитне опреме, физичка дистанца, начин уласка и изласка путника из возила и др.), као и обележена места за стајање путника на стајалишту ради формирања реда којим се обезбеђује физичка дистанца.

XIV Ова наредба ступа на снагу одмах по доношењу.

XV Доношењем ове наредбе престаје да важи наредба Штаба за ванредне ситуације града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 63/20).

XVI Ову Наредбу објавити на званичној интернет презентацији Града Зајечара www.zajecar.info и у „Службеном листу Града Зајечара“.

II број:87-39 /2021

У Зајечару, 22.06.2021. године

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

КОМАНДАНТ

Бошко Ничић

* Сви медији који преузму вест или фотографију (или и једно и друго) са портала Града Зајечара у обавези су да наведу извор. Уколико је пренета интегрална вест, у обавези су да наведу извор и поставе линк ка тој вести.

Сличне вести

Пошаљите коментар

Коментари који су увредљиви по било кога и на било којој основи, као и коментари који садрже рекламе или линкове ка спољним сајтовима, неће бити одобрени.