КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ МАШИНА И ОПРЕМЕ – СЕКТОР ВОЋАРСТВО НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2019. ГОДИНУ

Важи од 01.04.2019. до 31.07.2019.

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Зајечар за 2019. годину I бр. 320-04/2019 од 05. марта 2019.год.(„Сл.лист града Зајечара“, бр. 7/19) Комисија за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара, на седници одржаној 01. априла 2019. године, расписује:

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ МАШИНА И ОПРЕМЕ – СЕКТОР ВОЋАРСТВО НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2019. ГОДИНУ

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Конкурсом се уређују услови, начин и критеријуми доделе бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање набавке нове пољопривредне механизације-прикључних машина и опреме за наводњавање у области воћарства  на територији града Зајечара за 2019. годину из средстава Буџетског фонда за пољопривреду града Зајечара. Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по конкурсу за набавку машина и опреме за воћарство у 2019. години износи 4.000.000,00 рсд и то за:

 

Шифра инвестиц ије

 

Назив инвестиције

*Списак прихватљивих инвестиција је у прилогу

 Износ

 повраћаја

 у % (умањен за ПДВ)

 Максималан

 износ (дин/инвести цији)

101.4.16

Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе воћних врста

 

 

 

 

 

 

 

 

60%

 

 

 

 

 

до

 

 

100.000,00

101.4.19

Машине за примарну обраду земљишта

101.1.20

Машине за допунску обраду земљишта

101.4.21

Машине за ђубрење земљишта

101.4.24

Машине за заштиту биља

101.4.25

Машине за убирање односно скидање усева

101.4.28

Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева

101.4.4

Подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада

Подносилац пријаве може да конкурише за доделу подстицајних средстава за једну или више инвестиција које су предмет овог конкурса до укупног максималног износа од 100.000,00 динара по једном кориснику.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се узимати у обзир Уговори или рачуни, који доказују реализацију инвестиције издати пре 01.01.2019. године. Конкурс је отворен до 31.07.2019. године.

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА

Право на доделу подстицајних средстава може остварити физичко лице носилац регистрованог породичног пољопривредног газдинства на територији града Зајечара.

ОПШТИ УСЛОВИ

Подносилац пријаве има право на подстицајна средства ако испуњава  следеће услове:

-Регистрована пољопривредна газдинства која имају: од 0,1ха до 2ха јагодичастог воћа; односно 0,3 ха до 5 ха другог воћа и 0,2 до 100 ха винове лозе.

 1. Корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом;
 2. Корисник мора да приложи доказ да је измирио пореске обавезе према локалној самоуправи за годину која претходи години подношења захтева;
 3. Да има пребивалиште и реализује инвестицију на територији града Зајечара;
 4. У случају да корисник није власник земљишта на коме се заснива засад, мора да има закључен уговор о закупу тог земљишта, на период од најмање пет (5) година од дана подношења захтева за коришћење подстицаја;
 5. Једно регистровано пољопривредно газдинство може у једној календарској години користити средства по више конкурса у оквиру сектора ВОЋАРСТВО, за доделу субвенција из Буџетског фонда за развој пољопривреде града Зајечара у укупном износу до 140.000,00 динара;
 6. Корисник субвенције не може за исту инвестицију користити у једној години средства из националних фондова и фондова ЈЛС, односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;
 7. Да добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица;
 8. Корисник подстицаја за подизања нових засада је у обавези да у року од 5 година спроводи неопходне агротехничке мере;
 9. Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се узимати у обзир рачуни који доказују набавку садница, пре 01.01.2019. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Подносилац пријаве доставља следећа документа:

 1. Образац ПРИЈАВЕ за доделу подстицајних средстава у сектору воћарство на територији града Зајечара за 2019. годину;
 2. Образац ИЗЈАВЕ подносиоца пријаве:
  • да по неком другом основу не користи бесповратна подстицајна средства за исту намену;
  • да даје сагласност Градској управи Зајечар, да може за потребе поступка по пријави за доделу бесповратних подстицајних средстава намењених пољопривреди за 2019. годину извршити увид, прибавити и обрадити личне податке подносиоца Пријаве као и да може извршити проверу повезаних лица у матичној служби.
  • да потврђује да добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица.
 3. Фотокопија важеће личне карте подносиоца пријаве или очитана важећа лична карта уколико је са чипом;
 4. Фотокопија картице рачуна регистрованог пољопривредног газдинства;
 5. Потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за 2019. годину; (издаје Управа за трезор),

 

 1. Извод из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном газдинству за 2019. годину са подацима о члановима регистрованог пољопривредног газдинства; (издаје Управа за трезор)
 2. Извод из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о структури биљне производње за 2019. годину; (Управа за трезор)
 3. Оригинал или оверена копија рачуна са спецификациојом материјала, фискални рачун (или доказ о безготовинском плаћању), отпремница издати у 2019 год. На отпремници и рачуну морају бити назначени име и презиме подносиоца захтева, број пољопривредниг газдинства и број личне карте.
 4. Потврда да је подносилац пријаве измирио све пореске обавезе које има према граду Зајечару (Локална пореска администрација)

10.* Доказ да  су укључени у пројекат „Наше  село“ потписан са  носиоцем     пројекта

„Делта Холдинг“-ом (потвреда, уговор, меморандум о сарадњи...)

* Тачка 10 –само за кориснике укључене у пројекат „Наше село“.

Наведени обрасци („Пријава“ и „Изјава“) и текст конкурса могу се преузети са званичне интернет странице Града Зајечара www.zajecar.info/огласи или у просторијама, Градске управе, Зајечар, Трг ослобођења 1, сваког радног дана од 8  до 15 сати).

У поступку одобравања подстицајних средстава, Комисија за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара у обавези је да провери наводе у конкурсној документацији, утврди и провери тачност приложене документације, врши провере изласком на терен и по потреби тражи доставу додатне документације релевантне за одлучивање.

Подносилац пријаве може конкурисати за више мера у оквиру сектора Воћарство до максималног износа 140.000,00 динара по кориснику у току 2019. годину. Пријава и приложена документација не враћа се подносиоцу пријаве

КРИТЕРИЈУМИ РАНГИРАЊА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ СЕКТОРА МЛЕКО

Приоритетни редослед међу пријављеним кандидатима вршиће се према критеријумима утврђеним у Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Зајечар за 2019. годину I бр. 320- 04/2019 од 05. марта 2019. год.(„Сл.лист града Зајечара“, бр. 7/19) и Правилнику о додели средстава Буџетског фонда за пољопривреду града Зајечара IV/02 број: 320- 9/2019 који доноси Комисија за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара.

 

Редни број

Тип критеријума за избор

Да/Не

Бодови

1

Подносилац захтева лице млађе од 40 год

да

2

2

Подносилац има пребивалиште на селу

да

5

3

Подносилац није користио средства за субвенционисање пољопрвреде од ЈЛС у 2018 год.

да

8

4

Подносилац укључен у пројекат Делта Аграра "Наше село"

да

6

 

Формирање ранг листе кандидата вршиће се на основу броја бодова. У  случају да има више кандидата са истим бројем бодова, предност приликом рангирања подносиоца пријава предност имају РПГ* која нису користила подстицајна средства која је додељивао град у претходној години.

РПГ* - регистровано пољопривредно газдинство

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

Поступак спровођења конкурса одређен је Правилником о критеријумима за расподелу средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде града Зајечара IV/02 број: 320-9/2019. Пријава са комплетном документацијом се доставља:

 • услужном центру Градске управе Зајечар или
 • поштом на адресу: Град Зајечар - Комисија за подстицање развоја пољопривреде, Трг ослобођења број 1, 19000 Зајечар у коверти.Коверат на предњој страни треба да садржи назнаку: „ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ВОЋАРСТВА – ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2019. ГОДИНУ“, а на полеђини

име, презиме и адресу подносиоца пријаве.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Комисија утврђује Листу подносилаца пријавa и доноси Одлуку о додели подстицајних средстава. Одлука ће бити објављена на званичној интернет страници града Зајечара, као и на огласној табли Градске управе - Града Зајечара.

Начин реализације и обавезе корисника којима се одобре средства прецизираће се Уговором корисника са Градом а у складу са законом.

Конкурс је отворен до 31.07.2019. год.

Уколико се предвиђена средства по предметном конкурсу не утроше у потпуности, преостали део ће се усмерити на наредни Конкурс Буџетског фонда за пољопривреду који ће се расписати до краја године.

Овај конкурс објавити на интернет страници града Зајечара: www.zajecar.info и на огласној табли Градске управе Зајечар.

IV/02 број: 320-10/2019

У Зајечару, 01.04.2019. године

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра инвестиције

Прихватљиве инвестиције – Механизација (прикључна )за воћарство 2019 година

 

 

 

 

 

 

101.4.28.

1.Системи за наводњавање: пумпе за наводњавање,

агрегати за покретање пумпи (дизел, бензински и електро погон),

 

системи за наводњавање „кап по кап”: капајући окитени – полидрип цеви, капајуће траке (само за јагоду, поврће и цвеће), цеви, вен- тури цеви, вентури комплети, дозатори ђубрива, филтери, мрежни улошци за филтере, диск улошци за филтере, капљачи, затварачи за капљаче, носачи полидрипова, бужири, затезачи, копче, тефлон траке, славине, регулатори притиска, ваздушни одушци, бушачи цеви, манометри, кључеви за спојнице, фитинзи (нипле, муфови, колена, лактови, редуцири, разделници, холендери, спојнице, шелне, гуми- це, затварачи, завршни елементи, стартери, вентили, обујмице, прикључци, изводи, продужеци);

 

цистерне за наводњавање;

 

 

 

 

101.4.4.

Прикључне тракторске косачице и прикључне машине за кошење и ситњење биљне масе између редова у воћњаку и винограду, косачице

 

Машине за апликацију хербицида у зони реда, апликатори хербицида у воћњацима и виноградима,

 

Тракторски атомизери, Ротоситнилице (ротофрезе),

Жичане ограде за воћњаке са наслонима

 

101.4.16.

 

101.4.19.

 

101.4.20.

 

101.4.21.

 

Плугови и тањираче,

 

Прикључни (међуредни) култиватори, грубери, сетвоспремачи, разривачи и подривачи, Прикључни расипачи минералног ђубрива,

Тресачи или други берачи воћа и поврћа, Машине за скупљање језграстог воћа, Покретне платформе за бербу,

Машине и опрема за орезивање и обликовање биља, Мотокултиватори,

 

101.4.24.

 

101.4.25.

 

101.4.28.

 

 

Документација: