КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ВОЋАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2019. ГОДИНУ

Важи од 01.04.2019. до 15.05.2019.

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Зајечара за 2019. годину, I бр 320-4/2019 од 05.03.2019. године, ("Сл. лист Града Зајечара" бр.7/2019), Комисијa за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара седници од 01. априла  2019.  године расписује:

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ВОЋАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2019. ГОДИНУ

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Конкурсом се уређују услови, начин и критеријуми доделе подстицајних средстава у области воћарства на територији града Зајечара за 2019. годину.

Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање куповине квалитетног сертификованог садног материјала, садница воћака свих воћних врста од регистрованих произвођача/прометника садног материјала из средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде града Зајечара.

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по конкурсу за воћарство у 2019. години износи 2.000.000,00 рсд. Бесповратна средства  се  утврђују у износу до 70% од вредности инвестиције (без ПДВ-а), а максимално до 140.000,00 динара по инвестицији/ кориснику.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се узимати у обзир рачуни, који доказују набавку сертификованих садница, издати пре 01.01.2019. године. Конкурс је отворен до 15.05.2019. године.

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА

Право на доделу подстицајних средстава може остварити физичко лице – носилац регистрованог породичног пољопривредног газдинства на територији града Зајечара.

ОПШТИ УСЛОВИ

Подносилац пријаве има право на подстицајна средства ако испуњава  следеће услове:

-Регистрована пољопривредна газдинства која имају: од 0,1ха до 2ха јагодичастог воћа; односно 0,3 ха до 5 ха другог воћа.

 1. Корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом;
 2. Корисник мора да приложи доказ да је измирио пореске обавезе према локалној самоуправи за годину која претходи години подношења захтева
 3. Да има пребивалиште и реализује инвестицију на територији града Зајечара
 4. У случају да корисник није власник земљишта на коме се заснива засад, мора да има закључен уговор о закупу тог земљишта, на период од најмање пет (5) година од дана подношења захтева за коришћење подстицаја.
 5. Једно регистровано пољопривредно газдинство може у једној календарској години користити  средства  по  више  конкурса  у  оквиру  сектора  ВОЋАРСТВО,  за доделу субвенција из Буџетског фонда за развој пољопривреде града Зајечара у укупном износу до 140.000,00 динара .
 6. Корисник субвенције не може за исту инвестицију користити у једној години средства из националних фондова и фондова ЈЛС, односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја
 7. Да добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица при чему се повезаним лицима, сматрају: носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим  се уређује порез на добит правних лица.
 8. Корисник подстицаја за подизања нових засада је у обавези да у року од 5 година спроводи неопходне агротехничке мере.
 9. Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се узимати у обзир рачуни који доказују набавку садница, пре 01.01.2019. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Подносилац пријаве доставља следећа документа:

 1. Образац ПРИЈАВЕ за доделу подстицајних средстава у области воћарства на територији града Зајечара за 2019. годину;
 2. Образац ИЗЈАВЕ подносиоца пријаве:
  • да по неком другом основу не користи бесповратна подстицајна средства за исту намену;
  • да даје сагласност Градској управи Зајечар, да може за потребе поступка по пријави за доделу бесповратних подстицајних средстава намењених пољопривреди за 2019. годину извршити увид, прибавити и обрадити личне податке подносиоца Пријаве као и да може извршити проверу повезаних лица у матичној служби.
  • да потврђује да добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица.
 3. Фотокопија важеће личне карте подносиоца пријаве или очитана важећа лична карта уколико је са чипом;
 4. Фотокопија картице рачуна регистрованог пољопривредног газдинства;
 5. Потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за 2019. годину; (издаје Управа за трезор),
 6. Извод из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном газдинству за 2019. годину са подацима о члановима регистрованог пољопривредног газдинства; (издаје Управа за трезор)
 7. Извод из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о структури биљне производње за 2019. годину; (Управа за трезор)
 8. Оригинал или оверена копија рачуна са спецификациојом материјала, фискални рачун (или доказ о безготовинском плаћању), отпремница издати у 2019 год. На отпремници и рачуну морају бити назначени име и презиме подносиоца захтева, број пољопривредниг газдинства и број личне карте.
 9. Потврда да је подносилац пријаве измирио све пореске обавезе које има према граду Зајечару (Локална пореска администрација)
 10. Декларација произвођача садног материјала и Уверење (сертификат) о здравственом стању садница.
 11. * Доказ да  су укључени у пројекат „Наше  село“ потписан са  носиоцем     пројекта

„Делта Холдинг“-ом (потвреда, уговор, меморандум о сарадњи...) Тачка 11* само за кориснике укључене у пројекат“наше село“

Наведени обрасци („Пријава“ и „Изјава“) и текст Конкурса могу се преузети са званичне интернет странице Града Зајечара www.zajecar.info/огласи или у просторијама, Градске управе Града Зајечара, Зајечар, Трг ослобођења 1, сваког радног дана од 8 до 15 часова);

У поступку одобравања подстицајних средстава, Комисија за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара у обавези је да провери наводе у конкурсној документацији, утврди и провери тачност приложене документације, врши провере изласком на терен и по потреби тражи доставу додатне документације релевантне за одлучивање.

Подносилац пријаве може конкурисати на више конкурса у оквиру сектора ВОЋАРСТВО које расписује Град Зајечар за пољопривреду за 2019. годину, до максималног износа 140.000,00 динара по кориснику.

Пријава и приложена документација не враћају се подносиоцу пријаве

КРИТЕРИЈУМИ РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА

Приоритетни редослед међу пријављеним кандидатима вршиће се према критеријумима утврђеним у Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Зајечар за 2019. годину I бр. 320- 04/2019 од 05. марта 2019. год.(„Сл.лист града Зајечара“, бр. 7/19) и Правилнику о додели средстава Буџетског фонда за пољопривреду града Зајечара IV/02 број: 320- 9/2019 који доноси Комисија за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара.

Редн и број

Тип критеријума за избор

Да/Н е

Бодови

1

Подносилац захтева лице млађе од 40 год

да

2

2

Подносилац има пребивалиште на селу

да

5

3

Подносилац није користио средства за субвенционисање пољопривреде од ЈЛС у 2018 год.

да

8

4

Подносилац укључен у пројекат Делта Аграра "Наше село"

да

6

 

Формирање ранг листе кандидата вршиће се на основу броја бодова. У  случају да има више кандидата са истим бројем бодова, предност приликом рангирања подносиоца пријава предност имају РПГ* којa нису користилa подстицајна средства која је додељивао град у претходној години.

РПГ* - регистровано пољопривредно газдинство

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

Поступак спровођења конкурса одређен је Правилником о критеријумима за расподелу средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде града Зајечара IV/02 број: 320-9/2019 .

Пријава са комплетном документацијом се доставља:

-услужном центру Градске управе Зајечар или

-поштом на адресу: Град Зајечар - Комисија за подстицање развоја пољопривреде, Трг ослобођења број 1, 19000 Зајечар у коверти.Коверат на предњој страни треба да садржи назнаку:,,ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ВОЋАРСТВА – ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2019. ГОДИНУ”, а на полеђини

коверте име, презиме и адресу подносиоца пријаве.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Комисија утврђује Листу подносилаца пријавa и доноси Одлуку о додели подстицајних средстава. Одлука ће бити објављена на званичној интернет страници града Зајечара, као и на огласној табли Градске управе - Града Зајечара.

Начин реализације и обавезе корисника којима се одобре средства прецизираће се Уговором корисника са Градом а у складу са законом.

Конкурс је отворен до 15.05.2019. год.

Уколико се предвиђена средства по предметном конкурсу не утроше у потпуности, преостали део ће се усмерити на наредни Конкурс Буџетског фонда за пољопривреду који ће се расписати до краја године.

Овај конкурс објавити на интернет страници града Зајечара: www.zajecar.info и на огласној табли Градске управе Зајечар.

IV/02 број: 320-12/2019

У Зајечару, 01. 04. 2019. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Документација: