КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ СТОЧАРСТВА – СЕКТОР МЛЕКО НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2019. ГОДИНУ

Важи од 01.04.2019. до 31.08.2019.

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Зајечар за 2019. годину I бр. 320-04/2019 од 05. марта 2019. год.(„Сл.лист града Зајечара“, бр. 7/19) Комисија за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара, на седници одржаној 01. априла 2019.године, расписује:

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ СТОЧАРСТВА – СЕКТОР МЛЕКО НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2019. ГОДИНУ

 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Конкурсом се уређују услови, начин и критеријуми доделе подстицајних средстава у области сточарства на територији града Зајечара за 2019. годину (у даљем тексту: подстицајна средства).

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по конкурсу за  сточарство у 2019 години износи 4.800.000,00 рсд и то:

 

Шифра инвестиције

Назив инвестиције

 

 

 

Прихватљиве инвестиције које субвенционише Град Зајечар

 Износ

 повраћаја

 у %

(% од укупно прихватљивих трошкова умањен за ПДВ)

 Максим

 алан

 износ

 подсти

 цаја (дин/инв естициј

и)

 Укупно

 предви

 ђена

 средст

 ва

 конкур

 сом

101.1.1

Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза

набавке квалитетних грла говеда (женска телад или јунице млечних раса) старости од 2 месеца до 31 месеца у моменту потписивања уговора или издавања рачуна.

 

 

 

 

70%

до 140.000,00

 

4.000.000,00

набавке квалитетних грла оваца или коза старости до 24 месеца, у моменту издавања рачуна о набавци

до 100.00

0,00

101.1.3

Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми

 

 

апарати за мужу – музилице, лактофризи

 

 

70%

до

 

 

 

– инокс судови за млеко, механички филтери

 

 

 

 

 

– хладионици за млеко са пратећом опремом

 

 

 

 

Набавка опреме за

(вентили, температурне сонде и др.)

– пастеризатори са пратећом опремом (балансни котлић, пумпе, вентили, сонде за мерење

 

 

 

304.5.1.1

узорковањ

е, пријем, прераду, пуњење и паковање млека и

температуре, уређаји за припрему вруће воде и

др.)

 • центрифугални сепаратори за млеко са пратећом опремом
 • бактофуге са пратећом опремом, миксери (мешачи)
 • процесни танкови са пратећом опремом (мешалице, мерачи и индикатори нивоа,

 

 

60%

 

до 100,000,00

 

800.000,00

 

производа

од млека

запремине и температуре, вентили и др)

– дупликатори-ферментори са припадајућом опремом (мешалице, мерачи и индикатори нивоа,

 

 

 

 

 

запремине, pH и температуре, вентили и др.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подносилац пријаве може да конкурише за доделу подстицајних средстава за једну или више инвестиција које су предмет овог конкурса (за јуницу, за овце и козе, за опрему за мужу и прераду млека) до укупног максималног износа 140.000,00 по једном кориснику.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се узимати у обзир Уговори или рачуни, који доказују набавку  грла и опреме издати пре 01.01.2019. године. Конкурс је отворен до 31.08.2019. године.

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА

Право на доделу подстицајних средстава може остварити физичко лице носилац регистрованог породичног пољопривредног газдинства на територији града Зајечара.

ОПШТИ УСЛОВИ

Подносилац пријаве има право на подстицајна средства ако испуњава следеће услове:

 • У случају када се ради o набавци квалитетних грла оваца или коза (101.1.1.)одгајивачи који имају доказ да се баве узгојем најмање 5 оваца или коза (да имају регистрована грла) и да на крају инвестиције поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ: 10 - 300 квалитетних приплодних грла оваца/коза.
 • У случају када се ради о набавци квалитетних грла говеда (101.1.1.), на крају инвестиције поседују у свом, односно у власништву члана РПГ: 3-100 квалитетних приплодних грла говеда млечних раса.
 • Прихватљиви корисници за инвестиције 101.1.3. (oпрема за мужу, хлађење и    чување

 млека на фарми) су пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ од 2-19 млечних крава.

 • Прихватљиви корисници за инвестицију 304.5.1.1. (за набавку опреме за   узорковање, пријем, прераду, пуњење и паковање млека производа од млека) су регистрована пољопривредна газдинства која имају (по Правилнику о малим количинама примарних производа који служе за снабдевање потрошача, подручју за обављање тих делатности као и одступања која се односе на мале субјекте у пословању храном животињског порекла ("Сл. гласник РС", бр. 111/2017)), мале количине примарних производа максимално 200 л недељно сировог млека.
 1. Корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом;
 2. Корисник мора да приложи доказ да је измирио пореске обавезе према локалној самоуправи.
 3. Да има пребивалиште и реализује инвестицију на територији града Зајечара.
 4. Једно регистровано пољопривредно газдинство може у једној календарској години користити средства до максимално 140.000,00 динара за више мера у сектору МЛЕКО  (у оквиру конкурса) за доделу субвенција за развој пољопривреде града Зајечара.
 5. Корисник субвенције не може за исту инвестицију користити у једној години средства из националних фондова и фондова ЈЛС, односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја
 6. Да добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица при чему се повезаним лицима, сматрају: носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица.
 7. Неприхватљиви трошкови су: набавка грла за којe матична служба не може да изда матични лист (који потврђује да грла спадају у категорију квалитетних приплодних грла), трошкови транспорта, трошкови регистрације квалитетних приплодних грла, банкарски трошкови, трошкови јемства и сличне накнаде.
 8. Квалитетну овцу или козу која је предмет захтева користе за даљу репродукцију на свом газдинству 2 године од дана набавке. Квалитетну приплодну јуницу која је предмет захтева користе за даљу репродукцију на свом газдинству 3 године од дана набавке
 9. Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се узимати у обзир рачуни и Купопродајни уговори који доказују набавку грла, издати пре 01.01.2019. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Подносилац пријаве доставља следећа документа:

 1. Образац ПРИЈАВЕ за доделу подстицајних средстава у области сточарства на територији града Зајечара за 2019. годину;
 2. Образац ИЗЈАВЕ подносиоца пријаве:
  • да по неком другом основу не користи бесповратна подстицајна средства за исту намену;
  • да даје сагласност Градској управи Зајечар, да може за потребе поступка по пријави за доделу бесповратних подстицајних средстава намењених пољопривреди за 2019. годину извршити увид, прибавити и обрадити личне податке подносиоца Пријаве као и да може извршити проверу повезаних лица у матичној служби.
  • да потврђује да добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица.
 3. Фотокопија важеће личне карте подносиоца пријаве или очитана важећа лична карта уколико је са чипом;
 4. Фотокопија картице рачуна регистрованог пољопривредног газдинства;
 5. Потврда  о  активном  статусу  у  Регистру  пољопривредних  газдинстава  за 2019. годину; (издаје Управа за трезор),
 6. 6.Извод из Регистра пољопривредних газдинстава

-подаци о пољопривредном газдинству за 2019. годину са подацима о члановима регистрованог пољопривредног газдинства; (издаје Управа за трезор)

 1. Извод из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури сточног фонда за 2019. годину; (издаје Управа за трезор)
 2. Купопродајни уговор о куповини квалитених грла (говеда,оваца, коза) са овереним потписима (код нотара) или оригинал рачуна о куповини грла.

9.* Рачун за предметну инвестицију (за мере 101.1.3; и 304.5.1.1;), издат у периоду од 01.01.2019. години до момента подношења захтева, (оригинал или  оверена фотокопија). Рачун мора да гласи на име подносиоца захтева на коме је јасно исказана основна цена коштања, ПДВ и укупна цена плаћених трошкова. Ако издавалац рачуна није у систему ПДВ-а тај податак мора да буде јасно наведен на рачуну или издата потврда од стране издаваоца рачуна да није у систему ПДВ-а; (Комисија неће разматрати пријаве уз које су достављени рачуни са неуобичајно високим износима за добра која су предмет подстицаја).

10.* Гаранција за набавку предметне инвестиције (за мере 101.1.3; и 304.5.1.1;) за коју је, у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања гаранције (фотокопија). На гаранцији је обавезан печат произвођача

 1. Потврда да је подносилац пријаве измирио све пореске које има према граду Зајечару (Локална пореска администрација)
 2. Потврда матичне службе да су купљена грла уматичена или имају услов за уматичење.
 3. Доказ да су укључени у пројекат „Наше село“ потписан са носиоцем пројекта „Делта Холдинг“-ом (потврда,уговор,меморандум о сарадњи...)за кориснике укључене у пројекат.

*Тачке 9. и 10. документација потребна само за мере 101.1.3; и 304.5.1.1;

Наведени обрасци („Пријава“ и „Изјава“) и текст конкурса могу се преузети са званичне интернет странице Града Зајечара www.zajecar.info/огласи или у просторијама, Градске управе, Зајечар, Трг ослобођења 1, сваког радног дана од 8 до 15 сати).

У поступку одобравања подстицајних средстава, Комисија за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара у обавези је да провери наводе у конкурсној документацији, утврди и провери тачност приложене документације, врши провере изласком на терен и по потреби тражи доставу додатне документације релевантне за одлучивање.

Подносилац пријаве може конкурисати за више мера у оквиру сектора млеко до максималног износа 140.000,00 динара по кориснику у току 2019. годину,

Пријава и приложена документација не враћа се подносиоцу пријаве.

КРИТЕРИЈУМИ РАНГИРАЊА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ СЕКТОРА МЛЕКО

Приоритетни редослед међу пријављеним кандидатима вршиће се према критеријумима утврђеним у Програму подршке за спровођење пољопривредне  политике и политике руралног развоја за град Зајечар за 2019. годину I бр. 320-04/2019 од 05. марта 2019. год.(„Сл.лист града Зајечара“, бр. 7/19) и Правилнику о додели средстава Буџетског фонда за пољопривреду града Зајечара IV/02 број: 320-9/2019 који доноси Комисија за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара.

Формирање ранг листе кандидата вршиће се на основу броја бодова. У случају  да има више кандидата са истим бројем бодова, предност приликом рангирања подносиоца пријава предност имају РПГ која нису користила подстицајна средства која је додељивао град у претходној години.

 

Редни број

Тип критеријума за избор

Да/Не

Бодови

1

Подносилац захтева лице млађе од 40 год

да

2

2

Подносилац има пребивалиште на селу

да

5

3

Подносилац није користио средства за субвенционисање пољопрвреде од ЈЛС у 2018 год.

да

8

4

Подносилац укључен у пројекат Делта Аграра "Наше село"

да

6

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

Поступак спровођења конкурса одређен је Правилником о критеријумима за расподелу средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде града Зајечара IV/02 број: 320- 9/2019. Пријава са комплетном документацијом се доставља:

 • услужном центру Градске управе Зајечар или
 • поштом на адресу: Град Зајечар - Комисија за подстицање развоја пољопривреде , Трг ослобођења број 1, 19000 Зајечар.

Коверат на предњој страни треба да садржи назнаку: „ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ  СРЕДСТАВА У  ОБЛАСТИ  СТОЧАРСТВА  –  ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА

2019. ГОДИНУ, а на полеђини име, презиме и адресу подносиоца пријаве.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Комисија утврђује Листу подносилаца пријавa и доноси Одлуку о додели подстицајних средстава. Одлука ће бити објављена на званичној интернет страници града Зајечара, као и на огласној табли Градске управе - Града Зајечара.

Начин реализације и обавезе корисника којима се одобре средства прецизираће се Уговором корисника са Градом а у складу са законом.

Конкурс је отворен до 31.08.2019. год.

Уколико се предвиђена средства по предметном конкурсу не  утроше  у потпуности , преостали део ће се усмерити на наредни Конкурс Буџетског фонда за пољопривреду који ће се расписати до краја године.

Овај конкурс објавити на интернет страници града Зајечара: www.zajecar.info и на огласној табли Градске управе Зајечар.

IV/02 број: 320-13/2019

У Зајечару, 01.04.2019. године

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Документација: