ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ

Важи од 04.08.2016. до 03.10.2016.

 

На основу члана 9. става 1. Правилника  о  условима, критеријумима  за избор корисника и поступку доделе средстава помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву за куповину сеоске куће са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом II бр. 02-198/1 од 29. јула 2016. године, Комисија за избор корисника помоћи намењене побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом образована решењем II бр. 02-198 од 14. јуна 2016. године, дана 4. августа 2016. године, расписује

Ј А В Н И   П О З И В

 ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДАТНЕ ПОМОЋИ НАМЕЊЕНЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ 

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

I

Помоћ намењена интерно расељеним лицима док су у расељеништву за куповину сеоске куће са окућницом и додатну помоћ намењену за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом  може бити додељена интерно расељеним лицима која имају боравиште/пребивалиште на територији града Зајечара, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а неопходна им је помоћ за куповину сеоске куће са окућницом и додатна помоћ намењена за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, све како би побољшали услове становања.                              

II

Помоћ се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом у износу до РСД  1.150.000,00 (једанмилионстопедесетхиљададинара) и за додатну помоћ намењену за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом у износу до РСД 180.000,00 (стоосамдесетхиљададинара), оба износа по породичном домаћинству Корисника.

Изабрани корисник Помоћи за побољшање услова становања може да учествује сопственим средствима у купопродајној цени сеоске куће са окућницом у износу до 50% од износа који се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом.

УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ

Подносилац пријаве на Јавни позив и чланови његовог породичног домаћинства потребно је да испуњавају следеће услове:

 

 1. да је подносилац пријаве евидентиран као интерно расељено лице или поседује легитимацију интерно расељеног лица;
 2. да подносилац и чланови породичног домаћинства наведени у пријави који су евидентирани као интерно расељена лица имају боравиште/пребивалиште на територији града Зајечара;
 3. да су подносилац и чланови продичног домаћинства смештени у колективном центру/неадекватном приватном смештају;
 4. да подносилац и чланови породичног домаћинства немају приходе којима би могли да побољшају услове становања;
 5. да подоносилац и чланови породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој  држави, а којом могу да реше своје стамбено питање;
 6. да подносилац и чланови породичног домаћинства не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији;
 7. да подносилац  и чланови породичног домаћинства нису заменили, обновили или отуђили непокретност на Косову и Метохији, а којом би могли да безбедно реше своје стамбено питање;
 8. да подносилац и чланови породичног домаћинства нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбено питање;
 9. да породично домаћинство има радно способне чланове;

10) да сеоска кућа са окућницом којом Корисник конкурише за доделу Помоћи испуњава основне услове за живот и становање и да је уписана у катастру непокретности на име продавца и без терета, осим ако је наведена непокретност у поступку озакоњења, а на земљишту на коме се непокретност налази дозвољена је индивидуална стамбена градња.

 

Ред првенства за избор Корисника утврђује се на основу броја бодова које Корисник као подносилац пријаве и чланови његовог домаћинства остваре, а према следећим критеријумима: 

 1. број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства - 10 бодова;

      максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи - 50   бодова.

 1. број малолетне деце у породичном домаћинству:
  1. породично домаћинство до двоје малолетне деце - 10 бодова;
  2. породично домаћинство са троје или више малолетне деце - 20 бодова; 
 2. број малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству:
  1. домаћинство са једним дететом - 10 бодова;
  2. домаћинство са двоје деце - 20 бодова;
  3. домаћинство са троје или више деце - 30 бодова;
 3. породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју: по породичном домаћинству - 20 бодова;
 4. стамбена ситуација породичног домаћинства:
  1. породично домаћинство смештено у колективном центру - 10 бодова;
  2. породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова - 20 бодова;
 5. материјални положај породичног домаћинства:
  1. породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% последње просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије, по члану - 10 бодова;
  2. породично домаћинство са приходима испод 50% последње просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије, по члану - 20 бодова.
 6. смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:
  1. по основу смањења или губитка радне способности подносиоца пријаве или члана породичног домаћинства:
   • ако постоји делимична радна способност - 10 бодова;
   • ако постоји потпуни губитак радне способности - 20 бодова.
  2. по основу телесног оштећења подносиоца пријаве или члана породичног домаћинства:
   • за телесно оштећење 100% - 20 бодова;  за телесно оштећење 90% - 15 бодова;
   •  за телесно оштећење 80% - 10 бодова;

            ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова;

 1. болести од већег социјално-медицинског значаја, у складу са прописима о здравственој заштити: подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства - 20 бодова;

ово мерило се примењује ако подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу тачке 7) подтач. (1) и (2) овог члана;

 1. Регистровано сеоско газдинство – 20 бодова;
 2.  породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије: по настрадалом/несталом члану – 20 бодова; 

Ако два или више подносилаца пријаве имају исти број бодова, предност ће имати подносилац пријаве који:

 1. има већи број малолетне деце;
 2. има већи број чланова породичног домаћинства;
 3. има трудну жену у породичном домаћинству;
 4. дуже борави на подручју града Зајечара и
 5. има мање приходе по члану породичног домаћинства.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисник као подносилац пријаве на Јавни позив за себе и чланове породичног домаћинства доставља следећу документацију:

 1. уредно попуњен образац Пријаве;
 2. фотокопију легитимације интерно расељеног лица;
 3. фотокопију личне карте, односно очитане личне карте уколико је у питању нова биометријска лична карта са чипом, за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година, а за млађе од 16 година фотокопију здравствене књижице;
 4. доказ о стамбеној ситуацији подносиоца захтева и чланова његовог породичног        домаћинства:  за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – изјава оверена у органу управе или суду;
 5. изјаву оверену у органу управе или суду да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства: не поседују  непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање;  не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији;  нису заменили, обновили или отуђили непокретност на територији Косова и Метохије, а којом су могли да реше своје стамбено питање; да  нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка којим би могли или су решили своје стамбено питање; да нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне некретнине;
 6. доказ о приходима:

а)  за незапослене, изјава оверена у органу управе или суду да је лице незапослено и да нема примања;

            б) за запослене, потврда послодавца о висини примања за месец који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив или изјава да подносилац пријаве односно члан породичног домаћинства остварује неке повремене приходе;

в) чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив или уколико лице не остварује примања по основу пензије - изјава оверена у органу управе или суду да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;

 1. доказ о школовању - потврда надлежне образовне иниституције о школовању за лица која се налазе на редовном школовању до навршених 26 година живота;
 2. доказ о здравственом стању, односно о постојању болести од већег социо – медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.); трудноће или другог здравственог стања, за Подносиоца и чланове домаћинства - извештај лекара;
 3.   за једнородитељску породицу прилаже се потврда о смрти брачног друга; решење     надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; пресуда о разводу брака    и/или пресуда о поверавању деце или изјава оверена у органу управе или суду да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
 4. доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – решење надлежног органа;
 5. решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интерресорне комисије за децу која су телесно инвалидна или са сметњама у развоју;
 6. доказ за породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;
 7. изјаву власника непокретности - сеоске куће са окућницом на коју се односи Помоћ, да је сагласан да исту отуђи у корист подносиоца пријаве, под условима предвиђеним овим Правилником, да предметна непокретност није у спору или под теретом, осим ако је у поступку озакоњења, уз навођење рокова за примопредају непокретности;
 8. доказ о власништву на предметној непокретности - сеоској кући са окућницом, на коју се односи Помоћ - лист непокретности  не старији од 6  месеци;
 9. фотокопију личне карте продавца предметне непокретности - сеоске куће са окућницом .
 10. доказ о регистрацији сеоског домаћинства, уколико је исто регистровано.

 Комисија за избор корисника по службеној дужности прибавља извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година; уверење о имовном стању из Републичког геодетског завода за подносиоца Пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства; уверење Одељења за локалну пореску администрацију о томе да ли  су подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства обвезници пореза на имовину; потврду да се лице налази у евиденцији интерно расељених лица Комесаријата за избеглице и миграције; уверење МУП-а о кретању боравишта/пребивалишта за подносиоца и све чланове породичног домаћинства.

Наведене доказе потребне за вођење овог поступка, у складу са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) (у даљем тексту: ЗУП), прибавиће по службеној дужности Комисија, осим уколико странка у складу са чланом 103. став 3. ЗУП-а изјави да ће у циљу ефикаснијег и еконимичнијег разматрања своје поднете пријаве на Јавни позив, наведене доказе прибавити сама.

Наведени докази подносе се у фотокопији. Подносиоци захтева који уђу у ужи избор у обавези су да оригинална документа поднесу Комисији на увид.

Комисија по потреби од Подносиоца пријава може тражити и друге доказе неопходне за потребе вођења поступка

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ

Пријаве са потребном документацијом се подносе у затвореној коверти преко писарнице Градске управе, лично или поштом на адресу:

19 000 Зајечар

Комисија за доделу помоћи куповина сеоске куће са окућницом ИРЛ

ул. Трг ослобођења број 1

са назнаком:

Пријава на Јавни позив ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДАТНЕ ПОМОЋИ НАМЕЊЕНЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ.

Рок за подношење пријава са потребном документацијом је  3. октобар 2016. године.

 

Заменик председника комисије
Божа Коцић

                                                                                                                                               

Документација: