Остали документи

до
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР
Остали документи
Небојша Божиновић, дипл. инж. машинства из Зајечара, ИМЕНУЈЕ СЕ за директора Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар, на период од четири године.
Преузмите:
22.06.2023.
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТИМОК-ОДРЖАВАЊЕ“ ЗАЈЕЧАР
Остали документи
Вице Лалић, дипл. менаџер из Зајечара, ИМЕНУЈЕ СЕ за директора Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање“ Зајечар, на период од четири године
Преузмите:
22.06.2023.
ПЛАН КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2031. ГОДИНЕ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ
Остали документи
ПЛАН КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2031. ГОДИНЕ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ
Преузмите:
22.05.2023.
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА IV/04 број сл/2023
Остали документи
Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове Градске управе града Зајечара, у поступку прибављања сагласности власника парцела кроз које је потребно поставити канализациони колектор ради прикључка на канализациону инфраструктуру
Преузмите:
12.05.2023.
Савет за младе града Зајечара
Остали документи
Савет за младе града Зајечара
Преузмите:
11.05.2023.
ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2023. ГОДИНИ
Остали документи
ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2023. ГОДИНИ
Преузмите:
08.05.2023.
ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СОПСТВЕНОГ БУЏЕТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 2022-2025
Остали документи
ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СОПСТВЕНОГ БУЏЕТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 2022-2025
Преузмите:
29.03.2023.
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА IV/04 број сл./2022
Остали документи
Поставља се Милена Аврамовић, дипл.правник из Зајечара, улица Трг Ослобођења бб, за привременог заступника доле наведеним лицима из ове тачке Решења, као недоступним за предузимање радњи у овом поступку ради заштите њихових права и интереса, у поступку прибављања сагласности власника
Преузмите:
16.01.2023.
КАД ЖЕНЕ ВОДЕ – ФАЗА II
Остали документи
Град Зајечар је расписао конурс за доделу материјала и/или опреме у оквиру пројекта "Кад жене воде - фаза II".
Преузмите:
23.11.2022.
ИНФОРМАТОР О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Остали документи
ИНФОРМАТОР О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "ЗАЈЕЧАР" У ЗАЈЕЧАРУ
Преузмите:
03.03.2022.
ИНФОРМАТОР УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ 2022. ГОДИНЕ
Остали документи
Информатор објављује Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, улица Светозара Марковића број 6, Зајечар. За тачност и потпуност података одговоран директор Ана Петковић, дипломирани социолог, а у складу са чланом 38. став 3. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Преузмите:
17.01.2022.
РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Остали документи
ОДРЕЂУЈЕ СЕ Ана Васиљевић, запослена на пословима јавне набавке - истраживање тржишта у Одељењу за обједињене јавне набавке и локални економски развој Градске управе града Зајечара, телефон број: 019/444-600 лок
Преузмите:
08.12.2021.
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ
Остали документи
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ
Преузмите:
23.11.2021.
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА IV/04 број 465-1/2018-60
Остали документи
Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове Градске управе града Зајечара, у поступку експропријације, односно административног преноса непокретности по предлогу Правобранилаштва Града Зајечара Р. 46/18 од 09.10.2018. године
Преузмите:
24.09.2021.
Impact of illegal landfills in the City of Zajecar
Остали документи
Project CB007.1.31.304 “Prevention and mitigation of man-made cross border disasters in the region Vidin-Zaječar“
Преузмите:
16.09.2021.
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА - 465-1/2018-46-2
Остали документи
Поставља се Милић Зорана Миљан, дипл.правник из Зајечара, улица Ивана Мажуранића 9, за привременог заступника доле наведеном лицу из ове тачке Решења, ради заштите његових права и интереса у поступку експропријације, односно административног преноса непокретности
Преузмите:
09.07.2021.