Буџетски документи

до
УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2021. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ
Буџетски документи
Министарство финансија је доставило Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину. Упутство за израду програмског буџета, као и Анекс 5 којим је дефинисана униформна програмска струкура буџета ЈЛС за израду одлуке о буџету ЈЛС за 2021. годину
Преузмите:
30.07.2020.
План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења Буџета града Зајечара за 2021. годину
Буџетски документи
План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења Буџета града Зајечара за 2021. годину
Преузмите:
12.05.2020.
Одлука о првом ребалансу буџета града Зајечара за 2020. годину
Буџетски документи
Одлука о првом ребалансу буџета града Зајечара за 2020. годину
Преузмите:
02.04.2020.
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ
Буџетски документи
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ
Преузмите:
11.03.2020.
Одлука о буџету града Зајечара за 2020. годину
Буџетски документи
Одлука о буџету града Зајечара за 2020. годину
Преузмите:
13.12.2019.
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.2019. ДО 30.09.2019. ГОДИНЕ
Буџетски документи
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.2019. ДО 30.09.2019. ГОДИНЕ
Преузмите:
28.10.2019.
ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2019 . ГОДИНУ
Буџетски документи
ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2019 . ГОДИНУ
Преузмите:
28.10.2019.
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.06.2019. ГОДИНЕ
Буџетски документи
У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 30. јуна 2019. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од 32.829 хињаде динара, између укупних прихода и примања у износу од 755.764 динара(у 000 динара)
Преузмите:
01.08.2019.
ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2018. ГОДИНУ
Буџетски документи
ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2018. ГОДИНУ
Преузмите:
19.07.2019.
БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА - ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ
Буџетски документи
БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА - ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ
Преузмите:
19.07.2019.
ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2018. ГОДИНУ
Буџетски документи
ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2018. ГОДИНУ
Преузмите:
19.07.2019.
УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2020. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2021. И 2022. ГОДИНУ
Буџетски документи
На основу члана 31. Став 1. тачка 2. подтачка 1, члана 36, 40 и 41. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19)
Преузмите:
19.07.2019.
Одлука о првом ребалансу буџета града Зајечара за 2019. годину
Буџетски документи
Одлука о првом ребалансу буџета града Зајечара за 2019. годину
Преузмите:
20.06.2019.
ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2020. ГОДИНУ
Буџетски документи
Родно одговорно буџетирање, односно увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности.
Преузмите:
10.05.2019.
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ЗА 2019. ГОДИНУ
Буџетски документи
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ЗА 2019. ГОДИНУ
Преузмите:
22.01.2019.
Одлука о буџету града Зајечара за 2019. годину
Буџетски документи
Одлука о буџету града Зајечара за 2019. годину са предлогом кадровског плана за 2019. годину
Преузмите:
27.12.2018.