ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ - ХЕИНЕКЕН СРБИЈА

Важи од 31.03.2021. до 14.04.2021.

            Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 11. став 1., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 25/15)

О б а в е ш т а в а

о пријему захтева за издавање интегрисане дозволе

            Обавештава се заинтересована јавност да je оператер “Heineken Srbija” d.o.o. Зајечар, ул. Железничка бр.2, Зајечар, поднео захтев за издавање интегрисане дозволе за рад целокупног постројења и обављање активности производње пива на локацији катастарске парцеле бр. 8570 КО Зајечар, ул. Железничка бр.2, Зајечар.

            Увид у поднети захтев и пратећу документацију може се извршити у просторији Канцеларије за заштиту животне средине Градске управе града Зајечара, ул. Крфска бр.4 (изнад Уреда, канцеларија бр.7),  радним даном од 12 до 15 часова, као и на званичном сајту Града Зајечара www.zajecar.info, у року од 15 дана почев од дана објављивања овог обавештења.

            Током трајања јавног увида, заинтересована јавност може писменим путем доставити мишљење о поднетом захтеву овом Одељењу као надлежном органу.

Документација: