ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ - ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 28.12.2018. до 04.01.2019.

Република Србија
Град Зајечар
Градско веће града Зајечара
III бр. 06-197/2018-1
28.12.2018. године
З А Ј Е Ч А Р 

На основу члана 7. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени дин. изн., 125/2014 -  усклађени дин. изн., 95/2015 -  усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 -  усклађени дин. Изн., 104/2016 - др.закон, 96/2017 -  усклађени дин. изн. и 89/18 – усклађени дин.изн.), заменик председника Градског већа града Зајечара спроводи

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Утврђени Предлог Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине града Зајечара на седници Градског већа града Зајечара од 28.12.2018. године, даје се на јавну расправу почев од 28.12.2018. године до 04.01.2019. године.
Иницијативе, предлози, сугестије и коментари могу се доставити у писаном и електронском облику у року од 7 (седам) дана од дана објављивања на адресу Градско веће града Зајечара, Трг ослобођења бр. 1 Зајечар и мејл адресу gradsko.vece@zajecar.info.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА                                                                               
Марина Милић

Документација: