РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА ИЗ ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА ПИВАРЕ „HEINEKEN SRBIJA“ У ЗАЈЕЧАРУ

Важи од 10.08.2018. до 24.08.2018.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

 

У складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14 ), чл.36-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања 

(Сл. гласник РС, бр.64/15)

о г л а ш а в а

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА ИЗ ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА ПИВАРЕ „HEINEKEN SRBIJA“ У ЗАЈЕЧАРУ

1. Одлука о изради Плана детаљне регулације постројења за прераду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару је објављена у “Службеном листу Града Зајечара”, бр. 27/18.

2. Рани јавни увид у трајању од 15 дана, одржаће се од 10.08. до 24.08.2018. године, у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, ул. Крфска бб у Зајечару, односно објављен на интернет страници Града Зајечара.

3. Градска управа Града Зајечара организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, као и ефектима планирања.

4. Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

5. Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи Града Зајечара у Одељењу за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, ул. Крфска бб на 1. спрату канцеларија бр.11, у току трајања Јавног увида,  закључно са 24.08.2018. године.

Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде Планова генералне регулације Града Зајечара могу утицати на планска решења.

6. Лице овлашћено од стране надлежног органа за давање обавештења о садржају јавне презентације је Главни урбаниста дипл.инж.арх. Биљана Ђерговић. 

Документација: