ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНИ - CONSTRUCTION BIOMASS ZA

Важи од 17.04.2024. до 28.04.2024.

            Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 10. и чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09)

 

О б а в е ш т а в а

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби 

процене утицаја на животну средину

 

            Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Construction Biomass ZA“  д.о.о. Шабац, Господар Јевремова 28,  поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта реконструкције и доградње котларнице на биомасу и природни гас, односно компримовани гас, насеље Кључ на кп.бр.5685/8 КО Зајечар, на територији града Зајечара. Максимални инсталисани топлотни капацитет котларнице након извршене реконструкције је потребно да износи 5,915 МW.

            Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторији Градске управе града Зајечара, Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларије за заштиту животне средине, ул. Крфска 4 (изнад Уреда, канцеларија бр. 7), током десет дана почев од дана објављивања овог обавештења, радним даном од 12 до 15 часова.

            У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења  заинтересована јавност може писмено доставити мишљење о поднетом захтеву овом надлежном органу.