ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - А1 СРБИЈА

Важи од 30.10.2023. до 09.11.2023.

Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 10. и чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09)

О б а в е ш т а в а

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби 

процене утицаја на животну средину

 

            Обавештава се јавност да је носилац пројекта „A1 SRBIJA“ д.о.о. Београд, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд, поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја базне станице мобилне телефоније на животну средину на локацији „NI4542_01 ZА_Zaječar_Pivara“ на кп.бр. 8570 КО Зајечар, на фасади силоса у фабричком кругу пиваре „Heineken Srbija“, на територији Града Зајечара.

            Aнтенски систем је тросекторски са азимутима 70°/180°/300°, три панел антене Huawei AQU4518R61v06 на висини 33 m од тла, за све три антене. Број примопредајника по секторима је 2+2+2 GSM900 и LTE1800, 1+1+1 за LTE800 и LTE2100.

            Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторији Градске управе града Зајечара, Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларије за заштиту животне средине, ул. Крфска 4 (изнад Уреда, канцеларија бр. 7), током десет дана почев од дана објављивања овог обавештења, радним даном од 12 до 15 часова.

            У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења  заинтересована јавност може писмено доставити мишљење о поднетом захтеву овом надлежном органу.