ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА

Важи од 14.09.2023. до 22.09.2023.

            На основу члана 8. став 1. тачка 1. Правилника о условима и критеријумима за доделу помоћи избеглим и интерно расељеним лицима, Комисија за избор корисника за добијање једнократне помоћи у огреву  намењене избеглим и интерно расељеним лицима у Граду Зајечару , расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

  за подношење захтева за доделу помоћи

 

I

           Право на ПОМОЋ могу да остваре лица која испуњавају следеће услове:     

 

  1.   да имају избеглички статус;

2. да су регистрована као интерно расељена лица и да имају боравиште на  територији Града Зајечара,

II

Помоћ се одобрава као  помоћ у огреву са превозом у максималном иозносу до 35.000.00 динара  по породици.

Намена о додели ј помоћи у огреву из става I је обезбеђење основних потреба у виду огрева за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица.

III

            Право на помоћ у огреву имају сви подносиоци захтева, под једнаким условима, а према условима и критеријумима и реду првенства утврђеним  Правилником о условима и критеријумима за доделу помоћи.

IV

             Поступак за доделу помоћи спроводи Комисија, на основу поднетног захтева и документације.Проверу захтева врши поверник за избеглице увидом у документацију

          Уколико се појаве нови и важни елементи везани за претходно донету одлуку, Комисија задржава право на поновно разматрање донете одлуке.

V

             Уз захтев за доделу помоћи у огреву, који се подноси Граду, подносилац је дужан да достави следеће доказе:

            -  фотокопију избегличке легитимацију за себе и чланове породичног домаћинства;

            -  фотокопију легитимације интерно расељеног лица за себе и чланове породичног домаћинства са доказом о боравишту, потврдом о боравишту(важећа);                                             

- потврда о редовном школовању из школе за децу ученике и потврда  о редовном студирању за студенте;                                                                                                                                     

            -  потврда послодавца о радном односу и висини зараде, потврда Националне службе за запошљавање, чек од пензије или други одговарајући документ о висини примања подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства за месец август, изјава да нема приходе (оверена код Нотара), итд.;

            - извештај лекара (не старији од годину дана) или решење за доказивање трудноће, здравственог стања ( тешка хронична оболења ) и/или решење о утврђивању инвалидности подносиоца захтева или чланова његовог породичног домаћинства.

            - за жену носиоца породичног домаћинства и самохраног родитеља, прилаже се потврда о смрти брачног друга; решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства и  решење о разводу брака; у случају породичног домаћинства самохраног родитеља исти даје изјаву оверену у општинском органу управе или суду да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу;                                          - жртве сексуалног/породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај центра за социјални рад.                                                                                            

            Захтеви који су неблаговремени, непотпуни и поднети од стране неовлашћеног лица, Комисија неће разматрати. Докази из става 1.алинеје. До 8. овог члана подносе се у фотокопији, а Комисија има право да од подносиоца захтева на увид оригинална документа.                   

VI

            Комисија доноси одлуке о додељивању ПОМОЋИ, на основу реда првенства, сачињеног према следећим критеријумима:

  • домаћинства без редовних месечних прихода или са недовољним месечним приходима ( до 50% просечне нето плате у Републици за месец јун која износи 85.539,00 динара ), или примаоци НСП-а;
  • болесни чланови домаћинства ( тешка хронична оболења ), чланови домаћинства са посебним потребама;
  • домаћинства са чланом ( дететом и др. ) телесним инвалидним;
  • домаћинство са чланом ометеним у развоју;
  • домаћинство са психички оболелим чланом породице;
  • жртве сексуалног/породичног насиља, жена носилац домаћинства
  • домаћинства самохраних родитеља са дететом/децом до 15 година или студентом/ студентима до 26 година;.                    

VII

Комисија усваја Одлуку о листи корисника помоћи у  огреву која се објављује на огласној табли града Зајечара.   

            На основу Одлуке Град Зајечар додељује кориснику ПОМОЋ  у огреву.    

 

VIII

            Рок за подношења захтева је 8 дан од дана објављивања Огласа.

            Пријаве за Јавни позив, са потребном документецијом, подносе се лично Градски Информативно -услужни центар  Града Зајечара или препорученом поштом на адресу:

            ”Једнократна помоћ у огреву”

            Градска управа града Зајечара

            Повереништво за избеглице

            Трг Ослобођења бр. 1

            19000 Зајечар

 

У Зајечару  14.09.2023. године.                                                     Председник Комисије

                                                                                                     Драган Вукашиновић

Документација: