КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ НОВЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРИКЉУЧНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ

Важи од 19.05.2023. до 31.08.2023.

На основу Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Зајечар за 2023. годину I бр. 320-13/2022 од 25. априла 2023.год.(„Сл.лист града Зајечара“, бр.14/23). Комисија за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара, на седници одржаној 19.05.2023. године, расписује:

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ НОВЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРИКЉУЧНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ

 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Конкурсом се уређују услови, начин и критеријуми доделе бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање набавке нове пољопривредне механизације-прикључних машина, пластеника и опреме за наводњавање на територији града Зајечара за 2023. годину из средстава Буџетског фонда за пољопривреду града Зајечара. Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по конкурсу за набавку машина и опреме у 2023. години износи 5.000.000,00 рсд и то за:

СЕКТОР

 

Шифра инвестиције

Назив инвестиције

*Списак прихватљивих инвестиција је у табели у прилогу

 

Износ повраћајау %(умањен за ПДВ)

Максималан износ(дин/инвест.)

Сектор МЛЕКО

 

101.1.4

Машине и опрема за руковање и транспорт стајњака

 

60%

 

до 100.000,00 дин

101.1.5.

Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња

101.1.9

Машине за примарну обраду земљишта-

101.1.10

Машине за допунску обраду земљишта-

101.1.11

Машине за ђубрење земљишта

101.1.12

Mашине за сетву

101.1.13

Машине за заштиту биља

101.1.14

Maшине за убирање односно скидање усева

Сектор ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ, ПОВРЋЕ

101.4.2

Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу

101.4.3

Подизање, набавка и опремање система противградне заштите у воћњацима и вишегодишњим засадима

101.4.4

Подизање/набавка жичаних ограда око вишег. засада

 

101.4.16

Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе воћних врста

101.4.19

Машине за примарну обраду земљишта

101.1.20

Машине за допунску обраду земљишта

101.4.21

Машине за ђубрење земљишта

101.4.22

Машине за сетву

101.4.23

Машине за садњу

101.4.24

Машине за заштиту биља

101.4.25

Машине за убирање односно скидање усева

101.4.28

Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева

Подносилац пријаве може да конкурише за доделу подстицајних средстава за једну или више инвестиција које су предмет овог конкурса до укупног максималног износа од 100.000,00 динара по једном кориснику.

            Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се узимати у обзир рачуни, који доказују реализацију инвестиције издати пре 01.01.2023. године. Комисија ће разматрати само захтеве са трошковима за прихватљиве инвестиције. Неће се разматрати пријаве уз које су достављени рачуни са нереално високим износима за добра која су предмет подстицаја. Конкурс је отворен до 31.08.2023. године.

 

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА

Право на доделу подстицајних средстава може остварити физичко лиценосилац регистрованог породичног пољопривредног газдинства на територији града Зајечара.

ОПШТИ УСЛОВИ

 

-Прихватљиви корисници за инвестиције 101.1.4; 101.1.5.; 101.1.9.; 101.1.10.; 101.1.11.; 101.1.12; 101.1.13; 101.1.14.; су пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ до 29 млечних крава или имају уписане овце или козе у структури животиња на свом газдинству.

-Прихватљиви корисници за инвестиције 101.4.2; 101.4.3.; 101.4.4; 101.4.16; 101.4.19; 101.4.20.; 101.4.21.;101.4.22; 101.4.23; 101.4.24.; 101.4.25.; 101.4.28.; су РПГ са прихватљивим инвестицијама* која имају: минимум 0,1 ха јагодичастог воћа; односно 0,3 ха другог воћа; односно 0,1 ха цвећа, односно 0,2 ха винове лозе; минимум 0,02 ха пластеника и/или производњу поврћа на отвореном простору.

Остали општи услови који морају бити испуњени:

1) Корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом;

2) Корисник мора да приложи доказ да је измирио пореске обавезе према локалној самоуправи за годину која претходи години подношења захтева;

3) Да има пребивалиште и реализује инвестицију на територији града Зајечара;

4) У случају да корисник није власник земљишта на коме се заснива засад, мора да има закључен уговор о закупу тог земљишта, на период од најмање пет (5) година од дана подношења захтева за коришћење подстицаја;

5) Једно регистровано пољопривредно газдинство може у једној календарској години користити средства по више конкурса у укупном износу до 120.000,00 динара у оквиру сектора ВОЋАРСТВО или до 140.000,00 динара за сектор МЛЕКО), за доделу субвенција из Буџетског фонда за развој пољопривреде града Зајечара;

6) Корисник субвенције не може за исту инвестицију користити у једној години средства из националних фондова и фондова ЈЛС, односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

7) Да добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица при чему се повезаним лицима, у смислу овог Програма, сматрају: носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица ( удаљем тексту „повезана лица“).

8) Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се узимати у обзир рачуни који доказују инвестицију издати пре 01.01.2023. год.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Подносилац пријаве доставља следећа документа:

1. Образац ПРИЈАВЕ за доделу подстицајних средстава за прикључну механизацију и опрему у пољопривреди на територији града Зајечара за 2023. годину;

2. Образац ИЗЈАВЕ подносиоца пријаве:

  • да по неком другом основу не користи бесповратна подстицајна средства за исту намену;
  • да даје сагласност Градској управи Зајечар, да може за потребе поступка по пријави за доделу бесповратних подстицајних средстава намењених пољопривреди за 2023. годину извршити увид, прибавити и обрадити личне податке подносиоца Пријаве као и да може извршити проверу повезаних лица у матичној служби.
  • да потврђује да добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица

3. Фотокопија важеће личне карте подносиоца пријаве или очитана важећа лична карта уколико је са чипом;

4. Фотокопија картице рачуна регистрованог пољопривредног газдинства;

5. Потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за 2023. годину, са портала е-Аграр.

6.* Извод из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном газдинству за 2023. годину са подацима о члановима регистрованог пољопривредног газдинства са портала е-Аграр.

7.* Извод из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о структури биљне производње за 2023. годину; (фотокопија, са портала е-Аграр)

8. Извод из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о структури животиња за 2023. годину, са портала е-Аграр.

9. Оригинал или оверена копија рачуна са спецификацијом материјала, фискални рачун (или доказ о безготовинском плаћању) и отпремница издати у 2023 год. На отпремници и рачуну морају бити назначени име и презиме подносиоца захтева, број пољопривредниг газдинства и број личне карте.

10. Потврда да је подносилац пријаве измирио све пореске обавезе које има према граду Зајечару (Локална пореска администрација /фотокопија са е-управе)

 

Наведени обрасци („Пријава“ и „Изјава“) и текст конкурса могу се преузети са званичне интернет странице Града Зајечара www.zajecar.info/огласи или у просторијама, Градске управе, Зајечар, Трг ослобођења 1, сваког радног дана од 8 до 15 сати).

У поступку одобравања подстицајних средстава, Комисија за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара у обавези је да провери наводе у конкурсној документацији, утврди и провери тачност приложене документације, врши провере изласком на терен и по потреби тражи доставу додатне документације релевантне за одлучивање. За врсту механизације за коју је добијен подстицај у претходних 5 година, не може се опет конкурисати.

 

КРИТЕРИЈУМИ РАНГИРАЊА

 

Приоритетни редослед међу пријављеним кандидатима вршиће се према критеријумима утврђеним у Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Зајечар за 2023. годину I бр. 320-13/2023 од 25.04.2023.год.(„Сл. лист града Зајечара“, бр.14/23) и Правилнику о додели средстава Буџетског фонда за пољопривреду града Зајечара IV/03 бр. 320-14/2023 који доноси Комисија за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара.

 

Р. број

Тип критеријума за избор

Да/Не

Бодови

1

Подносилац захтева има пребивалиште на селу

да

5

2

Подносилац захтева лице млађе од 40 год

да

4

3

Подносилац захтева жена

да

1

4

Подносилац није користио средства за субвенционисање пољопривреде од ЈЛС у 2019. год.

да

3

5

Подносилац није користио средства за субвенционисање пољопривреде од ЈЛС у 2020. год.

да

3

6

Подносилац није користио средства за субвенционисање пољопривреде од ЈЛС у 2021. год.

да

3

7

Подносилац није користио средства за субвенционисање пољопривреде од ЈЛС у 2022. год.

да

3

 

Формирање ранг листе кандидата вршиће се на основу броја бодова. У случају да има више кандидата са истим бројем бодова, предност приликом рангирања подносиоца пријава имају млађи кандидати.

 

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

 

Поступак спровођења конкурса одређен је Правилником о критеријумима за расподелу средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде града Зајечара IV/03 бр. 320-14/2023. Пријава са комплетном документацијом у затвореној коверти доставља се:

- услужном центру Градске управе Зајечар или

- поштом на адресу: Град Зајечар - Комисија за подстицање развоја пољопривреде, Трг ослобођења број 1, 19000 Зајечар у затвореној коверти. Коверат на предњој страни треба да садржи назнаку: „ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ У ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА 2023. ГОДИНУ“, а на полеђини име, презиме и адресу подносиоца пријаве.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Комисија утврђује листу подносилаца пријавa и доноси Одлуку о додели подстицајних средстава. Одлука ће бити објављена на званичној интернет страници града Зајечара, као и на огласној табли Градске управе - Града Зајечара.

Начин реализације и обавезе корисника којима се одобре средства прецизираће се Уговором корисника са Градом а у складу са законом.

Конкурс је отворен до 31.08.2023. год.

Уколико се предвиђена средства по предметном конкурсу не утроше у потпуности, преостали део ће се усмерити на наредни Конкурс Буџетског фонда за пољопривреду који ће се расписати до краја године.

Овај конкурс објавити на интернет страници града Зајечара: www.zajecar.info и на огласној табли Градске управе Зајечар.

 

 

IV/03 бр. 320-17/2023

У Зајечару, 19.05.2023. године                                      

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ

РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

 

 

 

Шифра инвестиције

Прихватљиве инвестиције – Механизација  (прикључна )- 2023 година

101.1.4

 Транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног стајњака)

101.1.5.

 Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балери; омотачи бала и комбајни за сточну храну; косилице; превртачи сена)

101.1.9

 

 Машине за основну обраду земљишта (плугови, тањираче)

101.1.10

 Машине за допунску обраду земљишта (култиватори, грубери, подривачи, сетвоспремачи, дрљаче, ротоситнилице, ротофрезе, ротационе косачице, међуредни култиватори)

101.1.11.

 Машине за ђубрење земљишта (расипачи минералног ђубрива)

101.1.12.

 Машине за сетву (прикључне сејалице, садилице и вадилице)

101.1.13

 Машине за заштиту биља (тракторске прскалице, атомизери, машине за апликацију пестицида у зони реда)

101.1.14

 Машине за убирање односно скидање усева (берачи)

101.4.2

1) Конструкције за пластенике (алуминијумске, поцинковане челичне, челичне и пластичне),

2) Вишегодишње, вишеслојне фолије за покривање пластеника,

3) Системи за наводњавање са могућношћу ђубрења и влажење простора микроорошавањем (разводне цеви, латерале, микрораспршивачи, распршивачи, распрскивачи, спојнице, филтери, вентили и славине)

101.4.3.

1) Противградна мрежа

2) Носачи за противградну мрежу

101.4.4.

Жичанa оградa за ограђивање воћњака и винограда

101.4.16.

Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе воћних врста (балирке, сечке/млинови)

101.4.19.

Машине за основну обраду (плугови и тањираче)

101.4.20.

Машине за допунску обраду земљишта (култиватори, грубери, подривачи, сетвоспремачи, дрљаче, ротоситнилице, ротофрезе, и прикључне машине за кошење и ситњење биљне масе између редова у воћњаку и винограду. (не прихватају се косилице за травњаке)

101.4.21.

Прикључни расипачи минералног ђубрива

101.4.22.

101.4.23.

Машине за сетву и садњу (прикључне сејалице, садилице и вадилице)

101.4.24.

Тракторски атомизери

101.4.25.

Тресачи или други берачи воћа и поврћа, машине за скупљање језграстог воћа, покретне платформе за бербу

101.4.28.

Машине, уређаји и опрема за наводњавање:

Пумпе за наводњавање, агрегати за покретање пумпи (дизел, бензински и електро погон), системи за наводњавање „кап по кап”: капајући окитени – полидрип цеви, капајуће траке (само за јагоду, поврће и цвеће), цеви, вен-тури цеви, вентури комплети, дозатори ђубрива, филтери, мрежни улошци за филтере, диск улошци за филтере, капљачи, затварачи за капљаче, носачи полидрипова, бужири, затезачи, копче, тефлон траке, славине, регулатори притиска, ваздушни одушци, бушачи цеви, манометри, кључеви за спојнице, фитинзи (нипле, муфови, колена, лактови, редуцири, разделници, холендери, спојнице, шелне, гуми- це, затварачи, завршни елементи, стартери, вентили, обујмице, прикључци, изводи, продужеци);  цистерне за наводњавање;

 

Документација: