Градски Информативно - услужни центар

У приземљу Градске управе града Зајечара налази се Градски информативно – услужни центар. На овом месту грађани могу извршити предају свих поднесака (захтева, предлога, образаца, пријава, молби, жалби, представки, приговора, обавештења, саопштења и др.) намењених органима јединице локалне самоуправе (Градоначелнику, Скупштини града, Градској управи и њеним ужим унутрашњим јединицама).

У Градском информативно - услужном центру налази се и шалтер на коме ради овлашћени матичар односно заменик матичара, где грађани могу тражити издавање својих извода из матичних књига рођених, венчаних и умрлих, као и извод из књиге држављана. Захтев за издавање извода из матичних књига може поднети лице на које се ти подаци односе, чланови његове уже породице, усвојитељи или старатељи, а друга лица на начин и под условима утврђеним законом који уређује заштиту података о личности и законом који уређује права на приступ информацијама од јавног значаја (члан 41. и 83. Закона о матичним књигама), као и лице које поседује овлашћење оверено од стране надлежног органа којим га неко лице овлашћује да у његово име и за његов рачун поднесе захтев и преузме неки извод из матичних књига односно књиге држављана.

Поред шалтера матичара, налази се и шалтер на коме се добијају све информације из области привреде и друштвених делатности и примају захтеви и други поднесци намењени Одељењу за локални економски развој, привреду и друштвене делатности. У Градском информативно – услужном центру налази се и шалтер на коме се добијају све информације, подносе захтеви и други поднесци из области урбанизма и грађевинарства и инспекцијских послова намењени Одељењу за урбанизам, грађевинске и комунално – стамбене послове и Одељење за инспекцијске послове и комуналну полицију Градске управе града Зајечара.

БРОЈ ШАЛТЕРА

ОПИС ПОСЛОВА

ТЕЛЕФОН

Шалтер бр. 2

Пријем поднесака намењених органима јединице локалне самоуправе

019/444-702

Шалтер бр. 3

Пријем захтева и поднесака у вези послова из области урбанизма и грађевинарства и инспекцијских послова

019/444-700

Шалтер бр. 4

Матични послови

019/444-703

Шалтер бр. 6

Пријем захтева и поднесака у вези послова из области привреде и друштвених делатности

019/444-705

Приликом подношења захтева за покретање поступка, грађани и правна лица имају обавезу плаћања републичких односно локалних административних такси за списе и радње у управним стварима, као и за друге списе и радње које органи и службе Града Зајечара издају схдоно Закону о републичким административним таксама и Одлуци о локалним административним таксама.

Републичка и локална административна такса се не плаћа за списе и радње који се воде по службеној дужности; у поступцима исправљања грешака у решењима и другим исправама; за списе и радње за остваривање права из социјалног осигурања, друштвене бриге о деци, права по Закону о финансијској подршци породици са децом, здравствене заштите, борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата; за списе и радње у вези са предшколским и школским васпитањем и образовањем, образовањем студената, стручним усавршавањем, односно преквалификацијом; за списе и радње за заснивање радног односа; за списе и радње у поступку за утврђивање јавних прихода и повраћај више наплаћених и неправилно наплаћених јавних прихода; за списе и радње у поступку за остваривање законом признатих олакшица и ослобођења код плаћања пореза и других јавних прихода; за списе и радње за остваривање законом признатих олакшица због елементарних непогода и других ванредних догађаја; списе и радње у поступку за сахрањивање и за поднеске упућене органима за представке и притужбе.

Грађани и правна лица имају обавезу плаћања накнаде за извршене услуге Градске управе града Зајечара у складу са Одлуком о висини накнаде за извршене услуге Градске управе Зајечар под којима се подразумевају услуге и трошкови који настану у вези са радњама које Градска управа предузима по захтевима грађана и правних лица. Наведеном одлуком, прописано је да се плаћања накнаде ослобађају органи, установе и друге организације које се финансирају из буџета Републике Србије и буџета Града Зајечара; грађани у поступку остваривања права по основу социјалног осигурања, здравствене заштите, борачко инвалидске заштите, заштите цивилних инвалида рада, друштвене бриге о деци, права на дечији додатак и других права по Закону о финансијској подршци породици са децом; грађани у поступку пријављивања чињеница за упис у матичне књиге. Поред тога, накнаду за закључење брака ван сале за венчање не плаћају: лица са инвалидитетом, непокретна и тешко болесна лица (под условом да доставе одговарајућу медицинску документацију о инвалидитету, односно болести); накнаду за услуге правне помоћи не плаћају грађани за усмене правне савете и за остваривање права из радног односа, корисници материјалног обезбеђења породице, привремено незапослена лица, војни инвалиди и цивилни инвалиди рата; накнаду за услугу коришћења мале и велике сале не плаћају политичке странке које партиципирају у Скупштини града Зајечара.

Уколико подносиоци захтева за вођење управног поступка желе да Градска управа града Зајечара службеним путем прикупи податке за остваривање неког њиховог права, потребно је да у Градском информативно – услужном центру, приликом подношења захтева, попуне и изјаву сагласности где ће се изјаснити да ли желе да све податке прикупи службено лице које води поступак или ће неке од њих доставити и подносилац захтева.