Вести

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ МАТЕРИЈАЛА И/ИЛИ ОПРЕМЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ''КАД ЖЕНЕ ВОДЕ – ФАЗА II''

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ МАТЕРИЈАЛА И/ИЛИ ОПРЕМЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ''КАД ЖЕНЕ ВОДЕ – ФАЗА II''

Град Зајечар је расписао конурс за доделу материјала и/или опреме у оквиру пројекта "Кад жене воде - фаза II".

Овај пројекат подржан је од стране Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена у Србији (UN Women) a у оквиру пројекта "Кључни кораци ка родној равноправности, фаза II", који финансира Европска унија.

ПРЕДМЕТ KOНКУРСА

Конкурсом се уређују услови, начин и критеријуми за доделу материјала и/или опреме у оквиру пројекта ''Кад жене воде - фаза II'' у 2022. години.

Набавка материјала и/или опреме је усмерена кроз Општи циљ 3. Унапређење активности града Зајечара усмерених ка економском оснаживању жена који предвиђа економске иницијативе предузетница подржане од стране града Зајечара и број програма намењених економском оснаживању жена Локалног акционог плана за унапређивање положаја жена и родне равноправности града Зајечара за период од 2021-2024. године. Додељени материјал и/или опрема имају за циљ унапређење и развој сеоског туризма и обезбеђење квалитетних угоститељских услуга у сеоским туристичким домаћинствима и пољопривредним газдинствима или угоститељском објекту домаће радиности на територији града Зајечара, а самим тим и унапређење руралне економије и квалитета живота на сеоском подручју.

Конкурс је отворен од 22.11.2022. године до 30.11.2022. године.

ПОДНОСИТЕЉКЕ ПРИЈАВА

Циљна група за доделу материјала и/или опреме су жене које живе на селу, које су биле укључене у пројекат „Кад жене воде“ и „Кад жене воде - фаза II“, које су прошле едукације у склопу пројекта и које су власнице или чланице постојећег пољопривредног/туристичког газдинства или ће тек покренути сопствени бизнис.

ОПШТИ УСЛОВИ

Право на доделу материјала и/или опреме, у складу са Правилником o условима и критеријумима за доделу материјала и/или опреме у оквиру пројекта „Кад жене воде - фаза II“, оствариће лице женског пола за које се у спроведеном конкурсу утврди да уз подношење пријаве на конкурс испуњава следеће услове:

 1. да у време расписивања конкурса има пребивалиште на сеоском подручју у оквиру града Зајечара;
 2. да је носитељка или чланица активног пољопривредног или туристичког газдинства;
 3. да је туристичко домаћинство (уколико се ради о туристичком газдинству) категорисано у складу са Законом о угоститељству („Сл. Гласник РС“, бр. 17/2019) као и Правилником о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услова, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката („Сл. гласник РС“ бр. 48/2012 и 58/2016) као угоститељски објекат домаће радиности или сеоско туристичко домаћинство и које поред услова из овог Правилника испуњавају и следеће услове:
 • да је угоститељски објекат за смештај у домаћој радиности или сеоско туристичко домаћинство евидентирано код надлежног органа Градске управе града Зајечара као пружалац угоститељских услуга;
 • да су катастарске парцеле и објекат који су предмет доделе материјала и/или опреме за коју се подноси конкурсна пријава у власништву односно сувласништву подноситељке пријаве на Конкурс или су чланице туристичког породичног домаћинства власника или ако на њима има право закупа, односно коришћења на основу уговора овереног код надлежног органа закљученог са закуподавцем;
 • да су катастарске парцеле и објекати који су предмет доделе материјала и/или опреме за коју се подноси конкурсна пријава на територији града Зајечара;
 1. да је као учесница пројекта „Кад жене воде – фаза II“ завршила обуку под називом „Едукација у изради бизнис планова у оквиру пројекта „Кад жене воде – фаза II“ и „Родна равноправност“;
 2. да је израђени бизнис план одобрен од стране Комисије и да испуњава прописане критеријуме.

Чланом породичног домаћинства у смислу члана 5. став 1 тачка 3) овог Правилника сматра се брачни друг, деца рођена у браку, ван брака или усвојена, браћа и сестре, родитељи брачних другова и унучад, а која лица са власником, односно сувласником станују у истом домаћинству, односно стамбеном објекту.

НАМЕНА СРЕДСТАВА

Материјал и/или опрема обухватају опрему и материјал за покретање сопственог посла или унапређење постојећег посла и набавке опреме, а ради пружања угоститељских услуга у угоститељским објектима у сеоском туристичком домаћинству или угоститељском објекту домаће радиности или пољопривредном газдинству

Под опремом се подразумевају средства за рад која су у функцији израде, припреме и дораде финалног производа или пружања услуге у циљу развоја и иновирања процеса производње, односно пружања услуге у домену обављања делатности.

Под материјалом подразумевају се разне врсте сировина које се у процесу рада користе за стварање производа.

Материјал и/или опрема мора бити нова.

Набавку материјала и/или опреме вршиће надлежна служба Градске управе града Зајечара.

ВИСИНА ДОДЕЛЕ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

За реализацију пројекта ''Кад жене воде-фаза II'' планирана је додела наменских бесповратних средстава у укупном износу од 500.000,00 динара.

Од мин 20.000 динара до макс 150.000 динара

Подноситељка пријаве на конкурс за доделу материјала и/или опреме, која испуњава услове прописане овим Правилником има право на доделу материјала и/или опреме у износу до 100% од вредности одобрених активности у оквиру бизнис плана, а које су од стране Комисије рангиране на бодовној листи.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Уз образац пријаве на конкурс за доделу материјала и/или опреме доставља се и следећа документација:

 1. Бизнис план;
 2. фотокопија личне карте;
 3. решење Одељења за привреду и друштвене делатности Градске управе града Зајечара о разврставању угоститељског објекта у сеоском туристичком домаћинству или угоститељском објекту домаће радиности у категорију уколико се ради о туристичком сеоском газдинству;
 4. изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да за подстицајна средства за коју подноси пријаву не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;
 5. да су катастарске парцеле и објекат који су предмет доделе подстицаја за коју се подноси конкурсна пријава у власништву односно сувласништву подноситељке пријаве на конкурсу или су чланице туристичког породичног домаћинства власника или ако на њима има право закупа, односно коришћења на основу уговора овереног код надлежног органа закљученог са закуподавцем;
 6. уколико подноситељка пријаве на конкурс није носитељка пољопривредног/туристичког домаћинства подноси доказ о сродству са носиоцем,
 7. Информативну понуду за материјал и/или опрему која је предмет потражње.

Ако пријаву на конкурс подноси сувласница прилаже сагласност другог/других сувласника, која је оверена код јавног бележника.

Ако пријаву на конкурс подноси чланица породичног домаћинства (брачни друг, деца рођена у браку, ван брака или усвојена, браћа и сестре, родитељи брачних другова и унучад) прилаже сагласност власника, односно сувласника, која је оверена код јавног бележника.

У поступку одобравања подстицајних средстава, Комисија је у обавези да провери наводе у конкурсној документацији, утврди и провери тачност приложене документације и по потреби тражи доставу додатне документације релевантне за одлучивање.

KРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Уколико пријава на конкурс за доделу материјала и/или опреме испуњава формалне услове прописане Правилником, Комисија приступа разматрању поднете пријаве.

Захтеви који су потпуни бодују се по следећим критеријумима:

КРИТЕРИЈУМИ

БОДОВИ

Квалитет бизнис плана

(образложење, потреба за реализацијом пословног плана, усклађеност планираних активности са потребама, буџет пословног плана и економска оправданост и др.)

0-20

Локација реализације пословног плана

(потенцијали за развој туризма, инфраструктурна опремљеност, развијеност сеоског подручја и сл.)

0-20

Промоција у претходном периоду и промоција планирана кроз пословни план

(учешће на сајмовима, презентација, друштвене мреже, Web презентација и др.)

0-20

Утицај пројекта на окружење (утицај пословања на положај жена у окружењу)

0-20

Утицај пројекта на живот на селу (како ће реализација овог пројекта утицати на живот на селу.

0-20

Комисија приступа разматрању поднетог захтева, утврђује испуњеност прописаних услова и критеријума у складу са Правилником и израђује образложену бодовну ранг листу са одлуком о додели материјала и/или опреме и сачињава уговоре између Града Зајечара и жена које се налазе у одлуци о додели материјала и/или опреме. Градско веће града Зајечара, на основу предлога Комисије, доноси одлуку о одобравању набавке материјала и/или опреме.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

Пријава са комплетном документацијом се доставља у једној затвореној коверти.

Пријаве се предају:

 • услужном центру Градске управе града Зајечара или
 • поштом на адресу: Градска управа града Зајечара – Канцеларија за локални економски развој, Трг Oслобођења број 1, 19000 Зајечар.

Коверат на предњој страни треба да садржи назнаку: ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ МАТЕРИЈАЛА И/ИЛИ ОПРЕМЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „КАД ЖЕНЕ ВОДЕ – ФАЗА II'', а на полеђини коверте име, презиме и адресу подноситељке пријаве са назнаком НЕ ОТВАРАТИ.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Комисија утврђује Листу подноситељки пријавa и доноси Одлуку о додели материјала и/или опреме у року од 7 дана. Одлука ће бити објављена на сајту града www.zajecar.info и на огласној табли Градске управе града Зајечара.

Начин реализације и обавезе корисница којима се одобри додела материјала и/или опреме прецизираће се Уговором корисница са Градом, а у складу са законом.

Конкурс је отворен од 22.11.2022. године до 30.11.2022. године.

Конкурс ће бити објављен на интернет страници града Зајечара: www.zajecar.info и на огласној табли Градске управе града Зајечара.


Правилник

Текст Конкурса

Пријавни образац

* Сви медији који преузму вест или фотографију (или и једно и друго) са портала Града Зајечара у обавези су да наведу извор. Уколико је пренета интегрална вест, у обавези су да наведу извор и поставе линк ка тој вести.

Сличне вести

 • 22
  мај
  У Зајечару и ове године "Михољски сусрети села"

  У згради Палате ,,Србија“ у Београду, данас је у име Града Зајечара Весна Станковић градска већница за пољопривреду потписала Уговор са Министарством за бригу о селу за доделу бесповратних средстава за организовање манифестације ,,Михољски сусрети села“ за 2024. годину.

  Више
 • 22
  мај
  ЗАЈЕЧАР И ОВЕ ГОДИНЕ У ПРОГРАМУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА

  Министарка рударства и енергетике Дубравка Ђедовић Хандановић, уручила је у Новом Саду уговоре локалним самоуправама које су добиле средства у овогодишњем програму енергетске санације породичних кућа и станова, међу којима је и град Зајечар.

  Више
 • 16
  мај
  Зајечар: Одржана 22.седница Скупштине града

  Одлука о усвајању Плана детаљне регулације за зону експлоатације „Влашка“ у Малом Извору била је повод окупљања групе грађана предвођене зајечарском опозицијом испред зграде Градске управе, којима су се обратили народни посланици Александар Јовановић Ћута и Срђан Миливојевић.

  Више
 • 10
  мај
  У Зајечару обележен Дан победе над фашизмом у Другом светском рату

  У присуству делегација амбасада Руске Федерације и Азербејџана, делегације Града Зајечара, Војске Србије, СУБНОР-а, Удружења ратних војних инвалида, потомака ратника од 1912–1918. године, делегације Удружења резервних војних старешина и војних пензионера, минутом ћутања одата је пошта палим борцима НОР-а.

  Више

Пошаљите коментар

Коментари који су увредљиви по било кога и на било којој основи, као и коментари који садрже рекламе или линкове ка спољним сајтовима, неће бити одобрени.