ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О НЕПОТРЕБНОСТИ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - БСМТ ZA06 ZAU06 ZAL06 ZAO06 Zaječar 2

Важи од 20.12.2021. до 04.01.2022.

Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 10., чланом 29. и чланом 30. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09)

 

О б а в е ш т а в а

 

            o доношењу Решења којим је одлучено да није потребна израда Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину за  постављену базну станицу мобилне телефоније „ZA06 ZAU06 ZAL06 ZAO06 Zaječar 2“ на кп.бр.6258 КО Зајечар, на брду Краљевица (у близини источне тврђаве), на територији Града Зајечара, носиоца пројекта „Телеком Србија“ АД Београд, Таковска 2, Београд. Aнтенски систем је тросекторски/четворосекторски и састоји се од тринаест антена које су постављене на решеткастом стубу висине 36m са азимутима  0°/80°/170°/275°, конфигурације примопредајника за GSM900 4+3+2, за LTE800 1+1+1, за LTE1800 1+1+1 и за UMTS2100 2+2+2+2.

            Овим Решењем одређени су услови и мере заштите животне средине, у складу са посебним прописима.

            Заинтересована јавност може остварити увид у Решење, приложену документацију и разлоге за доношење оваквог Решења у просторији Канцеларије за заштиту животне средине Градске управе града Зајечара, ул. Крфска бр.4. (изнад Уреда, соба бр. 7 ), радним даном од 12 до 15 часова.

            Жалбу против овог Решења заинтересована јавност може изјавити Министарству заштите животне средине  Републике Србије у року од 15 дана од дана обавештавања.