ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О ПОТРЕБИ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ЈАМЕ 2 ДЕЛТА АГРАР

Важи од 15.09.2021. до 30.09.2021.

            Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 10. став 7. и чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09)

 

О б а в е ш т а в а

            o доношењу Решења којим је одлучено да је потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за изградњу система за наводњавање ЈАМЕ 2 површине 272,67 ha на подручју КО Вражогрнац, Рготина, Николичево и Велики Извор на територији Града Зајечара, класе 222210, 222220, 215301, 127142, 222410 и 222431 и категорије Г, носиоца пројекта "Делта аграр" д.о.о. Београд, ул. Владимира Поповића бр. 8а Београд.

            Овим Решењем одређени су обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину.

            Заинтересована јавност може остварити увид у Решење, документацију и податке у просторији Канцеларије за заштиту животне средине Градске управе града Зајечара, ул. Крфска бр.4. (изнад Уреда, канцеларија бр. 7), радним даном од 12 до 15 часова, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

            Жалбу против овог Решења заинтересована јавност може изјавити Министарству заштите животне средине Републике Србије у року од 15 дана од дана обавештавања.