ОБАВЕШТЕЊЕ - ИЗЛАГАЊЕ НА УВИД ДЕЛА ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 10.02.2021. до 12.03.2021.

На основу чл. 14. став 1. и 21. Закона о јединственом бирачком списку ("Сл. гласник РС" бр. 104/09 и 99/11), тач. 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку ("Сл. гласник РС" бр. 15/12 и 88/18) и Одлуке о расписивању избора за одборнике Скупштине Града Зајечара (“Сл. гласник РС” број 8/2021), Градска управа града Зајечара

 

ИЗЛАЖЕ НА УВИД

ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

 

Председник Скупштине Републике Србије, донео је 05. фебруара 2021. године Одлуку о расписивању избора за одборнике Скупштине града Зајечара, за 28. март 2021. године.

Део Јединственог борачког списка за територију града Зајечара биће изложен у згради Скупштине града Зајечара, ул. Трг ослобођења бр. 1 у канцеларији број 60 (зграда у дворишту). Грађани могу извршити увид у бирачки списак сваког радног дана у времену од 7,30 до 15,30 часова и суботом од 9 до 13 часова.

Посебно се позивају лица која ће до 28. марта 2021. године стећи пунолетство, да изврше увид у бирачки списак и траже упис, уз прилагање потребних доказа.

Сваки грађанин може поднети захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка, ако он или други грађанин није уписан у бирачки списак, или нема бирачко право на подручју локалне самоуправе у којој је уписан у бирачки списак, или ако неки од података из бирачког списка није правилно уписан. Захтеви за промене у бирачком списку подносе се Одељењу за опште, заједничке и нормативно-правне послове Градске управе Зајечар, надлежном за вођење бирачког списка, најкасније до дана закључења бирачког списка.

Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за измену бирачког списка има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.

Бирачки списак ће бити закључен 12. марта 2021. године. До закључења бирачког списка, по захтевима за доношење решења о промени у бирачком списку одлучује Градска управа Зајечар.

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана, на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправe www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak.

После закључења бирачког списка, па све до 72 часа пре дана избора, решења по захтевима за промене у бирачком списку доноси Министарство државне управе и локалне самоуправе.

У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке Градске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

Оглас изложити на огласним таблама: Градске управе Зајечар, месних заједница у граду и месних канцеларија у насељеним местима на територији града Зајечара, на видним местима и објавити путем средстава јавног информисања.

 

IV/01 број 013-1

У Зајечару, 10. фебруар 2021. године

НАЧЕЛНИК

Слободан Виденовић

Документација: