ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-14 - НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗАЈЕЧАР

Важи од 26.01.2021. до 04.02.2021.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

РС223 - Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

Набавка горива за потребе Градске управе града Зајечара

Референтни број

404-14

Врста предмета

добра

Врста поступка

Отворени поступак

Рок за подношење

04.02.2021 11:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: