Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада

Важи од 14.01.2021. до 15.02.2021.

Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 63. став 3. и чланом 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09,  88/10, 14/16 и 95/18-др.закон)

О б а в е ш т а в а

о пријему захтева за издавање  дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада

            Обавештава се јавност да је Оператер постројења за управљање неопасним отпадом СФПР "Ева"  Кладово, ул. 29. новембра бр.20 Кладово (регистрован код АПР са шифром претежне делатности 3832 – Поновна употреба разврстаних материјала), поднео уредан захтев за обнављање дозволе за рад постројења за управљање отпадом и обављање делатности третмана, односно складиштења и поновног искоришћења неопасног отпада на локацији на кп.бр. 6789 КО Зајечар, ул. Станоја Гачића бб у Зајечару, сходно члану 66. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон).

             Уз захтев Оператер је поднео следећу документацију: Решење о промени података у Регистру привредних субјеката БП 130774/2010 од 28.10.2010. године, издато од стране Агенције за привредне регистре Републике Србије; Решење којим се одобрава промена намене локала „Старо стрелиште“ пословне зграде на кп.бр.6789 КО Звездан у Зајечару, ул. Станоја Гачића бб у постројење за складиштење и третман неопасног отпада, IV/03-351-135/10 од 10.11.2010. године, издато од стране Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове Градске управе града Зајечара; Анекс II уговора о закупу пословних просторија број 361-48/2010 од 23.09.2010. године, закључен између Града Зајечара и СФПР „ЕВА“ из Кладова, под бројем 361-24 од 11.06.2012. године; Решење којим је одлучено да није потребна израда Студије процене утицаја на животну средину и прописани услови заштите животне средине, у складу са посебним законима, издато под бројем IV/03-501-26/2010 од 30.11.2010. године, од стране Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове Градске управе Зајечар; Радни план постројења за управљање отпадом, фебруар 2020. године (Изјаве о методама третмана односно поновног искоришћења отпада у постројењу и Изјаве о методама третмана односно поновног искоришћења остатака из постројења су саставни део Радног плана); Податке о опреми и уређајима који ће се користити; Изјаву о поседовању опреме за сакупљање отпада од 05.06.2020. године; Одлуку о именовању квалификованог лица одговорног за стручни рад од 01.10.2020. године; Уговор о обављању послова безбедности и здравља на раду, закључен између СФПР „ЕВА“ Кладово и ФМТ Зајечар а.д. Зајечар, број 323 од 26.05.2014. године; Одлуку о именовању лица за координацију активности у области безбедности и здравља на раду од 27.05.2014. године; План затварања постројења; Решење којим се даје сагласност на Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара, 09/9/2 број 217-6-11/17 од 18.04.2017. године, издато од стране МУП РС Сектора за ванредне ситуације одељења за ванредне ситуације у Бору - Одсека за превентивну заштиту; План заштите од удеса постројења за складиштење и третман неопасног отпада, број 04-02/2020. године од фебруара 2020. године; Полису осигурања одговорности за случај штете причињене трећим лицима од 16.јула 2020. године; Потврду о уплати прописане административне таксе и градске накнаде.

            Увид у податке и документацију из захтева Оператера, може се извршити у просторији Канцеларије за заштиту животне средине Градске управе града Зајечара, ул. Крфска бб (изнад Уреда, канцеларија бр. 7), током 30 дана почев од дана обавештавања, односно до 15.02.2021. године, радним даном од 13 до 15 часова.

            До наведеног рока, заинтересована јавност може писменим путем доставити мишљење о поднетом захтеву овом Одељењу као надлежном органу или на е-mail: ekologija@zajecar.info.