ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ПРИПРЕМИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОД.

Важи од 16.10.2020. до 23.10.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ЗАЈЕЧАР

ГРАДСКА УПРАВА

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

IV/07 бр. сл./2020

 14. 10. 2020. год.

    З а ј е ч а р              

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ПРИПРЕМИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА  НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОД.

 

            Чланом 68. став 4. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 127/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), прописано је да је надлежни орган општине дужан да на интернет презентацији општине, односно на  други примерен начин обавести јавност да је отпочео рад на припреми прописа које доноси скупштина. Чланом 23. став 4. истог закона, прописано је да се одредбе овог закона које се односе на општину, примењују и на град, ако овим законом није друкчије одређено. Ова обавеза надлежног органа Града, прописана је и чланом 102. Статута града Зајечара (''Сл. лист града Зајечара'', бр. 4/2019).

 

            У складу са наведеном обавезом, Градска управа града Зајечара, и Одељење за локалну пореску администрацију, обавештава јавност на интернет презентацији града Зајечара, да је отпочео рад на припреми Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину за 2021. год.

 

 

                   НАЧЕЛНИК                                                                     НАЧЕЛНИК

ОДЕЉЕЊА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ                                      ГРАДСКЕ УПРАВЕ

            АДМИНИСТРАЦИЈУ                                                      ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

 

                Весна Перовић                                                       Слободан Виденовић

Документација: