ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОТРЕБИ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ИЗГРАДЊУ АСФАЛТНЕ БАЗЕ "МИНИЋЕВО"

Важи од 14.09.2020. до 28.09.2020.

Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 10. став 7. и чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09)

 

О б а в е ш т а в а

 

            o доношењу Решења којим је одлучено да је потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за изградњу привременог објекта - АСФАЛТНЕ БАЗЕ „Минићево“ са пратећим садржајима и привременом трафостаницом, на кп.бр.13264, 13265, 13266, 13267 и 13268 КО Селачка, на територији Града Зајечара, носиоца пројекта „OGRANAK INTEGRAL INŽENJERING NIŠ“, ул. Булевар Немањића 85а Ниш.

            Овим Решењем одређени су обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину.

            Заинтересована јавност може остварити увид у Решење, документацију и податке у просторији Канцеларије за заштиту животне средине Градске управе града Зајечара, ул. Крфска бр.4. (изнад Уреда, канцеларија бр. 7 ) радним даном од 12 до 15 часова.

            Жалбу против овог Решења заинтересована јавност може изјавити Министарству заштите животне средине Републике Србије у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.