ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-270 - НАБАВКА ЗА ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА И ДОДЕЛУ УГОВОРА О ЈПП ЗА ЗАМЕНУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ

Важи од 30.06.2020. до 31.08.2020.

Назив и адреса наручиоца: Град Зајечар

Адреса наручиоца: ул. Трг Ослобођења бр. 1, 19000 Зајечар

Врста наручиоца: Органи државне управе – Локална самоуправа

Интернет страна наручиоца: www.zajecar.info

II бр. 404-270/1 од 30.06.2020. године

 

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” , број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 22 Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама (“Службени гласник РС”, број 88/2011, 15/2016 i 104/2016и Одлуке Скупштине града Зајечара о покретању поступка за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије за замену, рационализацију и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Зајечара I бр. 011-37/2019 од 29.11.2019. године (Сл. лист Града Зајечара бр. 30/2019), наручилац објављује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА И ДОДЕЛУ УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ЗАМЕНУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

 

 1. Предмет јавне набавке je избор приватног партнера за замену дела постојећих светиљки јавног осветљења са новим LED светиљкама применом мера уштеде енергије на територији града Зајечара.
 2. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради избора приватног партнера и закључења уговора о јавно-приватном партнерству за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Зајечара.
 3. Врста поступка: отворени поступак
 4. Јавна набавка се не обликује по партијама.
 5. Предмет јавне набавке према општем речнику набавки су:
  1. 71314200 Услуге у вези са управљањем енергијом
  2. 71314300 Саветодавне услуге у вези са енегетском ефикасношћу
  3. 50232100 Услуге одржавања уличне расвете
  4. 50232110 Пуштање у рад уређаја јавне расвете
  5. 45316000 Радови на инсталацији расветних и сигналних система
  6. 66122000-1 Услуге корпоративних финансија и улагања капитала
 6. Енергетска услуга која је предмет јавне набавке према допунском речнику класификована је у одељку К (Остала својства за енергетику и дистрибуцију воде), у групи А (Својства за енергетику и дистрибуцију воде) под:
  1. КА03 За електричну опрему
  2. КА04 За електричне инсталације
 7. Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда која подразумева највишу понуђену нето садашњу вредност укупних трошкова уговора.
 8. Гаранција:
  1. Банкарска гаранција за озбиљност понуде у износу од 2% од вредности понуде без ПДВ-а, са роком важности од 30 дана дужим од периода важења понуде.
 9. Конкурсна документација се може преузети:
  1. електронским путем са интернет странице наручиоца www.zajecar.info и
  2. са Портала јавних набавки;
 10. Понуде се могу поднети непосредно:
  1. у пословним просторијама (писарници) наручиоца или
  2. путем поште на адресу Град Зајечар,Трг Ослобођења бр.1,19000 Зајечар
 11. Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
  1. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу Понуђача.
  2. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
  3. Понуду доставити са назнаком: ,,Понуда у отвореном поступку Јавне набавке за избор приватног партнера и доделу уговора о јавно-приватном партнерству за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Зајечара, ЈН бр. 404-270 – НЕ ОТВАРАТИ”.
 12. Рок за подношење понуде је 31.08.2020. године, до 10,00 часова, по средњеевропском вреемену, без обзира на начин доставе.
 13. Отварање понуда ће се обавити дана 31.08.2020. године у 10,30 часова, у просторијама наручиоца у Зајечару, Трг Ослобођења бр.1, мала сала – сала градског већа.
 14. Отварање понуда је јавно и може просуствовати свако заинтересовано лице.
  1. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је достави овлашћење за присуствовању отварању  понуда.
 15. Одлука о додели уговора биће донета у року од 40 дана од дана отварања понуда.
 16. Служба за контакт: Одељење за обједињене јавне набавке и локални економски развој, javne.nabavke@zajecar.info.
 17. Објављено у Службеном гласнику Републике Србије бр 098/2020 од 10.07.2020. године

Contracting Authority Name: City of Zajecar

Contracting Authority Address: 19000 Zajecar, Str. Trg Oslobodjenja No. 1

Contracting Authority Type: State Administration Bodies – Local Self-Government

Web page of the Contracting Authority: www.zajecar.info

II no. 404-270/1 on 30.06.2020.

 

Pursuant to Article 60 of the Law on Public Procurements (Official Gazette of RS, no. 124/12, 14/15 и 68/15), Article 22 of the Law on public-private partnership and concessions (Official Gazette of RS, no. 88/2011, 15/2016 i 104/2016) and Decision of the City of Zajecar Assembly for starting the process of realization of public-private partnership project without concession of reconstruction, rationalization and maintenance of the system of public lighting, with application of energy savings measures on the territory of the City of Zajecar I no. 011-37/2019 from 29.11.2019. (Official Gazette of the City of Zajecar no. 30/2019), we hereby publish

 

INVITATION TO BID PUBLIC PROCUREMENT IN OPEN PROCEDURE FOR SELECTION OF PRIVATE PARTNER AND AWARD OF PUBLIC CONTRACT FOR PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP FOR RECONSTRUCTION, RATIONALIZATION AND MAINTENANCE OF THE SYSTEM OF PUBLIC LIGHTING, WITH APPLICATION OF ENERGY SAVINGS MEASURES ON THE TERRITORY OF THE CITY OF ZAJECAR

 

 1. Subject of Public Procurement is selection of private partner to replace part of the existing public lighting luminaires with new LED luminaires with application of energy savings measure on the territory of the City of Zajecar.
 2.  Aim of Public procurement: is selection of private partner and award of Public contract for public-private partnership for reconstruction, rationalization and maintenance of the part of system of public lighting, with application of energy savings measures on the territory of the City of Zajecar.
 3. Type of the Public Procurement Procedure: Open procedure.
 4. Public Procurement is not formed in lots.
 5. The subject of public procurement according to the Common Procurement Vocabulary are:
  1. 71314200 Energy-management services
  2. 71314300 Energy-efficiency consultancy services
  3. 50232100 Street-lighting maintenance services
  4. 50232110 Commissioning of public lighting equipment
  5. 45316000 Installation works on lighting and signalling systems
  6. 66122000-1 Corporate finance and capital investment services
 6. The energy service that is subject to public procurement according to the Supplementary Dictionary is classified in Division K (Residual attributes for energy and water distribution), Group A (Properties for energy and water distribution) under:
  1. KA03 For electrical equipment
  2. KA04 For electrical installations
 7. The selection of the best bidder will be executed using criteria of the most economically advantageous bid that implies the highest offered Net Present Value of the total cost of the contract.
 8. Warranty:
  1. The bank warranty for the seriousness of the bid amounts to at least 2% of the value of the bid, with a validity period of 30 days longer than the validity period of the bid.
 9. The method for downloading of the tender documentation, i.e. the Internet address where the tender documentation is available is: www.zajecar.info and Public procurement portal.
 10. The bidder shall deliver the offer:
  1. Directly in the premises of the Contracting authority or
  2. By mail on the following address: City of Zajecar, 19000 Zajecar, Str. Trg Oslobodjenja No. 1
 11. The bidder shall lodge the offer in a closed envelope or box, closed in such a way that it can be established with certainty that it is opened for the first time during bid opening session.
  1. On the back of the envelope or on the box, the name and the address of the Bidder shall be indicated.
  2. In case a bid is submitted by a group of bidders, it must be indicated on the envelope or box that it is a group of bidders who apply, indicating the names and the addresses of all participants in the joint bid.
  3. Bids are to be delivered with a note: “Ponuda u otvorenom postupku Javne nabavke za izbor privatnog partnera i dodelu ugovora o javno-privatnom partnerstvu za zamenu, racionalizaciju i održavanje dela sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji grada Zaječara, JN br. 404-270 – NE OTVARATI
 12. The bid is considered timely if it is received by the Contracting Authority by 31.08.2020. by 10:00am Mid-European time at the latest, regardless the way of submitting.
 13. Public bid opening session will be performed on 31.08.2020. at 10:30am, on the premises of the City of Zajecar, “small hall – city council hall”.
 14. The opening of bids is public and can be attended by any interested person.
  1. Only the authorized representatives of the bidders can actively participate in the bid opening process. Attending representatives of the bidders must submit to the Commission certified authorizations for participation in the bid opening procedure before the bid opening session starts.
 15. The decision on award of contract will be made not later than 40 days from the opening of tenders.
 16. Contact: Department for procurements and local economic development, javne.nabavke@zajecar.info.
 17. Published in the Official Gazette of RS no. 098/2020 on 10.07.2020.
Документација: