ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 20.06.2020. до 05.07.2020.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

 

            На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр. 21/16, 113/17, 113/17-др.закон, 95/18, 95/18-др.закон и 86/19-др.закон), члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 95/16) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број: 112-4181/2020 од 26.05.2020. године, оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

 

I  Организациони облик у коме се попуњавају радна места:

           Градска управа града Зајечара, са седиштем у Зајечару, Трг ослобођења бр 1.

 

II  Радно место које се попуњава:

          

           - Радно место: Послови копирања, умножавања, укоричења материјала и одржавања уређаја и инсталација, намештеник 4. врсте, у Одељењу за опште, заједничке и нормативно-правне послове, у Одсеку за заједничке послове.

           - Општи опис послова: Врши фотокопирање, спајање и повезивање материјала за потребе органа Града и Градске управе; стара се о исправности машина за умножавање; проверава квалитет умноженог материјала и води евиденцију истог; евидентира утрошак папира, матрица, боја и других материјала; стара се о одржавању и исправности уређаја и опреме у пословним просторијама органа града и предузима мере за њихову поправку; одржава канцеларијски простор, сале и заједничке просторије (кречење, поправка санитарних делова и слично), као и простор око зграде органа града, обавља и друге послове по налогу шефа Одсека, начелника Одељења, заменика начелника Градске управе и начелника Градске управе.

           - Услови: III степен стручне спреме, средње образовање у трогодишњем трајању техничког смера и најмање 6 месеци радног искуства у струци

           - Број извршилаца: 1

 

III Услови за запослење: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да има прописано образовање за рад на оглашеном радном месту, да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине, или органу јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

 

IV Место рада: Зајечар, Градска управа града Зајечара, ул. Трг ослобођења бр.1.

 

V Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама Вечерње новости.

 

VI Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

           Миодраг Родић, телефон 019/444-615,  е-mail miodrag.rodic@zajecar.info

          

VII Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс: Градска управа града Зајечара, Комисија за спровођење јавног конкурса за пријем намештеника, Трг ослобођења бр 1, 19000 Зајечар, са назнаком ''За јавни конкурс за пријем намештеника'' и навођењем назива радног места за које се пријава подноси.

 

VIII Докази који се прилажу на јавни конкурс:

           1.Потписана пријава са биографијом, бројем телефона за контакт, адресом становања, а по могућности и е-mail (интернет) адресом;

           2.Копирана или очитана лична карта;

           3.Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;

           4.Уверење о подацима о осигурању (стажу осигурања) које издаје Републички фонд пензијског и инвалидског осигурања;

5.Кандидати који у горе наведеном Уверењу (под редним бројем 4.) имају евидентиран стаж осигурања неопходно је да доставе све доказе односно потврде, решења и друге акте из којих се види са којим степеном стручне спреме и у ком периоду су стекли радни стаж, односно стаж осигурања.

            6. Оригинал или фотокопија извода из матичне књиге рођених;

            7. Оригинал или фотокопија уверења о држављанству;

            8. Оригинал или оверена фотокопија Потврде/уверења из казнене евиденције, да лице није правоснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци;

           9. Оригинал или оверена фотокопија Потврде/Уверења да лицу раније није престао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине, односно јединици локалне самоуправе због теже повреде дужности из радних односа - само за лица која су била у радном односу у државном органу, органу аутономне покрајине, односно јединици локалне самоуправе. Лица која нису била у радном односу у државном органу, органу аутономне покрајине, односно јединици локалне самоуправе наводе у својој пријави да нису били у радном односу у наведеним органима.

 

Законом о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција кад је то неопходно за одлучивање (члан 103. став 3).

           Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: Извод из матичне књиге рођених и Уверење о држављанству.

           Кандидат у својој пријави уколико тако жели, мора изричито да наведе да је орган дужан да по службеној дужности прибави податке о чињеницама о којима се води службена евиденција (Извод из матичне књиге рођених и Уверење о држављанству).

           У циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка, кандидат може и сам, уз своју пријаву да достави и податке о чињеницама о којима се води службена евиденција (Извод из матичне књиге рођених и Уверење о држављанству).

 

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

           Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, биће правовремено обавештени телефонским путем на контакт бројеве телефона које су навели у својим пријавама или путем мејла на е-mail адресе о тачном месту, дану и времену када ће се обавити провера стручних оспособљености, знања и вештина.

           Стручне оспособљености вреднују се тако што се проверавају способности кандидата за успешан рад на оглашеном радном месту. Стручне оспособљености проверавају се увидом у податке из пријаве и питањима која се усмено постављају кандидатима кроз разговор – усмено.

           Знање се вреднује тако што се проверава познавање области из делокруга органа и стручно знање из области рада на радном месту – усмено.

           Вештине кандидата вреднују се тако што се проверавају аналитичко резоновање и логично размишљање, вештина комуникације и способност за рад са људима, кроз симулацију типичног проблема који се јавља на радном месту, а који кандидат треба да реши - усмено.

 

X  Напомена:

           За наведено радно место радни однос се заснива на неодређено време.

            Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органима аутономне покрајине, органу јединице локалне самоуправе, или градској општини, подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци.

           Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају  услове јавног конкурса, односно нису доставили све потребне доказе, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење јавног конкурса за пријем намештеника, образоване од стране начелника Градске управе града Зајечара.

 

           Овај конкурс објављује се на званичној интернет презентацији града Зајечара www.zajecar.info, a обавештењe о јавном конкурсу у дневним новинама Вечерње новости.

          

           Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом Јавном конкурсу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

 

           IV број: 111-6/2020

           У Зајечару, 17.06.2020. године

 

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

 

 

 

                                                                                                           Н А Ч Е Л Н И К

                                                                                                     Слободан Виденoвић

Документација: