ЈАВНА НАБАВКА бр. 404 - 160 - НАБАВКА ДОБАРА – ЛИЦЕНЦИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ БАЗЕ ПОДАТАКА PARAGRAF LEX

Важи од 07.05.2020. до 15.05.2020.

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 404-160 су добра лиценце за коришћење базе података Paragraf Lex, општи речник набавки:  48610000         - Системибаза података.

 

2. Партије

 

Набавка се спроводи као јединствена, без поделе на партије.

Документација: