ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ

Важи од 02.03.2020. до 19.03.2020.

Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 25/15)

О б а в е ш т а в а

о доношењу Решења о издавању интегрисане дозволе

            Обавештава се заинтересована јавност да je ово Одељење као надлежни орган донело Решење о издавању интегрисане дозволе за рад Постројења за интензивни узгој свиња „Фарма свиња Делта аграр Зајечар“, Халово, на локацији Зајечар, на кп.бр. 2121, 2160, 2165, 2194, 2363/4, 2364, 2368 КО Халово, оператера "Делта аграр" д.о.о. Београд, Аутопут за Загреб бр. 35 Београд.

            Увид у Решење о издавању интегрисане дозволе може се извршити у просторији Канцеларије за заштиту животне средине Градске управе града Зајечара, ул. Крфска бр.4 (изнад Уреда, канцеларија бр.7), радним даном од 12 до 15 часова, као и на сајту града Зајечара www.zajecar.info, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења

Документација: