ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОТРЕБИ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ИЗГРАДЊУ ТЕЛ-КАБЛ ДОО ЗАЈЕЧАР

Важи од 11.02.2020. до 25.02.2020.

Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 10. и чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09)

О б а в е ш т а в а

o доношењу Решења којим је одлучено да је потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за изградњу производно-пословног објекта за производњу каблова са административним делом и портирницом на кп.бр. 7372/1 КО Звездан на територији Града Зајечара, носиоца пројекта „ТЕЛ-КАБЛ“ ДОО Зајечар, ул. Станоја Гачића 121А, у Зајечару.
Овим Решењем одређени су обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину.
Заинтересована јавност може остварити увид у Решење, документацију и податке у просторији Канцеларије за заштиту животне средине Градске управе града Зајечара, ул. Крфска бр.4. (изнад Уреда, соба бр. 7 ), радним даном од 12 до 15 часова. 
Жалбу против овог Решења заинтересована јавност може изјавити Министарству заштите животне средине  Републике Србије у року од 15 дана од дана обавештавања.