ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-425 - НАБАВКА УСЛУГА - СЕРВИС ВОЗИЛА МАРКЕ ФИАТ

Важи од 25.11.2019. до 03.12.2019.

Јавна набавка мале вредности за набавку услуга - Сервис возила марке Фиат,

општи речник набавки: 50112200 - Услуге одржавања аутомобила.

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

Конкурсна документација је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца: www.zajecar.info

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Градска управа Зајечар, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга - Сервис возила марке Фиат, ЈН бр. 404-425 - НЕ ОТВАРАТИ". Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 03.12.2019. године до 11:00 часова.

Јавно отварање биће одржано и просторијама наручиоца 03.12.2019. године у 11:30 часова, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представници понуђача могу присуствовати отварању понуда уз овлашћење за заступање у поступку отварања понуда.

Документација: