ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-381 - НАБАВКА УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА ХИДРОГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА О РЕЗЕРВАМА ПОДЗЕМНИХ ВОДА

Важи од 24.10.2019. до 01.11.2019.

Назив и адреса наручиоца: Градска управа Зајечар

Врста наручиоца: друштвена својина

Интернет страна наручиоца: www.zajecar.info

 

На основу члана 60. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” , број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-381/1 од  24.10. 2019. године, наручилац објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

1. За јавну набавку услуга извођења хидрогеолошких истраживања и израде елабората о резервама подземних вода.

2. Јавна набавка се не обликује по партијама.

3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

4. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

5. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

6. Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена.

7. Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.zajecar.info и са Портала јавних набавки.

8. Понуде се могу поднети непосредно:

◦ у пословним просторијама наручиоца Градске управе Зајечар;

◦ путем поште на адресу Градска управа Зајечар, Трг ослобођења бр.1, 19000 Зајечар.

9. Понуде се подносе у затвореној коверти.

10. Рок за подношење понуде је 01.11.2019. године до 08.00 часова, без обзира на начин доставе.

11. Отварање понуда ће се обавити дана 01.11.2019. године у 08.30 часова, у просторијама наручиоца у Зајечару, Трг ослобођења бр.1.

12. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је достави овлашћење за присуствовању отварању  понуда.

13. Одлука о додели уговора биће донета у року до 10 дана отварања понуда.

14. Лице за контакт: Иван Живковић, javne.nabavke@zajecar.info.

Документација: