ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ФУДБАЛСКОГ СТАДИОНА У ЗАЈЕЧАРУ

Важи од 15.05.2019. до 22.05.2019.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС и 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19) и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр.32/19)

о г л а ш а в а
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ФУДБАЛСКОГ СТАДИОНА У ЗАЈЕЧАРУ, НА ДЕЛУ КП.БР. 6285/1 КО ЗАЈЕЧА
Р 

1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу фудбалског стадиона у Зајечару, на делу кп.бр.6285/1 КО Зајечар који је урађен од стране Центра за планирање урбаног развоја ЦЕП д.o.o. Захумска 34, Београд. Подносилац захтева је Град Зајечар, Трг ослобођења бр.1, Зајечар.
2. Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, Градске управе града Зајечара, улица Трг ослобођења бр.1 у Зајечару. 
3. Лице овлашћено од стране надлежног органа за давање обавештења о садржају јавне презентације је Главни урбаниста града Зајечара дипл.инж.арх. Иван Стојановић, контакт: 066-5430 285, ivan.stojanovic@zajecar.info
4. Јавна Презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, и то од 22.05.2019. до 28.05.2019. године, сваког радног дана од 07.30 до 15.30 часова. Место одржавања јавне презентације су просторије Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, ул. Крфска бр.4 у Зајечару и интернет страница града Зајечара (www.zajecar.info), а обавештења се могу добити на истој адреси у канцеларији бр.2 на 1. спрату