КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2019. ГОДИНУ

Важи од 01.04.2019. до 31.07.2019.

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Зајечар за 2019. годину I бр. 320-04/2019 од 05. марта 2019. год. („Сл.лист града Зајечара“, бр. 7/19) Комисија за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара, на седници одржаној 01. априла 2019.године, расписује:

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2019. ГОДИНУ

Конкурсом се уређују услови, начин и критеријуми доделе подстицајних средстава у области пчеларства на територији града Зајечара за 2019. Годину.

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по конкурсу за пчеларство у 2019 години износи 1.000.000,00 рсд и то:

 

Шиф ра инве стиц ије

Назив инвест иције

Прихватљиве инвестиције које субвенционише Град Зајечар

 Износ

 повраћај

 а

 у %

(умањен за ПДВ)

 Максим

 алан

 износ

 

(дин/инвест ицији)

 

101.6.1

Набавка нових пчелињих друштава

 

Нова пчелиња друштава

 

60%

до 40.000,00

 

101.6.2

Набавка опреме за пчеларство

Нова опрема за пчеларство; Кошнице и делови кошница; Сатне основе произведене од пчелињег воска (максимално 0,75 kg по обележеној кошници); Центрифуге; Електрични отклапач саћа; Каде за отклапање саћа; Електричне пумпе и пунилице за мед; Прохромска амбалажа за мед; Топионици за восак; Електрични декристализатор; Аутоматски сто за паковање меда; Сушара за полен; Млин за шећер и машине за израду теста (погача) за дохрану пчела; Стресач пчела и издувач пчела (тзв. ручни дувач за лишће); Пчеларске ваге за мерење кошница; Дупликатори за мед, са или без мешача; Млин за шећер и машине за израду теста (погача) за дохрану пчела; Ручна  преса за сатне основе.

 

 

 

 

 

 

 

 

60%

 

до 40.000,00

 

Подносилац пријаве може да конкурише за доделу подстицајних средстава за једну или више инвестиција које су предмет овог конкурса до укупног максималног износа 80.000,00 по једном кориснику.у току 2019. год.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се узимати у обзир рачуни, који доказују набавку издати пре 01.01.2019. године. Конкурс је отворен до 31.07.2019. године.

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА

Право на доделу подстицајних средстава може остварити физичко лице носилац регистрованог породичног пољопривредног газдинства на територији града Зајечара.

ОПШТИ УСЛОВИ

Подносилац пријаве има право на подстицајна средства ако испуњава  следеће услове:

- Пчелари који у свом власништву имају најмање 5 кошница евидентираних у централној бази Управе за ветерину

 1. Корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом;
 2. Да је извршио обележавање пчелињих друштава и регистрацију пчелињака са најмање 5 кошница на катастарској парцели која се налази на територији града Зајечара;
 3. Корисник мора да приложи доказ да је измирио пореске обавезе према локалној самоуправи;
 4. Да има пребивалиште и реализује инвестицију на територији града Зајечара
 5. Једно регистровано пољопривредно газдинство може у једној календарској години користити средства до максимално 80.000,00 динара за више мера у сектору ПЧЕЛАРСТВО (у оквиру конкурса) за доделу субвенција за развој пољопривреде града Зајечара.
 6. Корисник субвенције не може за исту инвестицију користити у једној години средства из националних фондова и фондова ЈЛС, односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја.
 7. Да добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица.
 8. Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се узимати у обзир рачуни који доказују набавку пчелињих друштава, кошница и опреме за пчеларство пре 01.01.2019. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Подносилац пријаве доставља следећа документа:

 1. Образац ПРИЈАВЕ за доделу подстицајних средстава у области пчеларства на територији града Зајечара за 2019. годину;
 2. Образац ИЗЈАВЕ подносиоца пријаве:
  • да по неком другом основу не користи бесповратна подстицајна средства за исту намену;
  • да даје сагласност Градској управи Зајечар, да може за потребе поступка по пријави за доделу бесповратних подстицајних средстава намењених пољопривреди за 2019. годину извршити увид, прибавити и обрадити личне податке подносиоца Пријаве као и да може извршити проверу повезаних лица у матичној служби.
  • да потврђује да добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица.
 3. Фотокопија важеће личне карте подносиоца пријаве или очитана важећа лична карта уколико је са чипом;
 4. Фотокопија картице рачуна регистрованог пољопривредног газдинства;
 5. Потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за 2019. годину; (издаје Управа за трезор),

 

6.Извод из Регистра пољопривредних газдинстава подаци  о пољопривредном газдинству за 2019. годину са подацима о члановима регистрованог пољопривредног газдинства; (издаје Управа за трезор)

 1. Фотокопија потврде о извршеном обележавању пчелињих друштава и регистрацији пчелињака са најмање 5 кошница на катастарској парцели која се налази на територији града Зајечара
 2. Оригинал или оверена копија рачуна са спецификациојом материјала, фискални рачун (или доказ о безготовинском плаћању),отпремница издатих у 2018 год. На отпремници и рачуну морају бити назначени име и презиме подносиоца захтева, број пољопривредниг газдинства и број личне карте)

*за пчелиња друштва која се купују од физичког лица (РПГ) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потписан образац блок рачуна и потврду о преносу средстава или извод, оверене од стране банке.

 1. Потврда да је подносилац пријаве измирио све пореске обавезе које има према граду Зајечару (Локална пореска администрација)

10.*  Доказ да  су укључени у пројекат „Наше  село“ потписан са  носиоцем    пројекта

„Делта Холдинг“-ом (потврда, уговор, меморандум о сарадњи...)

Тачка 10* само за кориснике укључене у пројекат“Наше село“

Наведени обрасци („Пријава“ и „Изјава“) и текст конкурса могу се преузети са званичне интернет странице Града Зајечара www.zajecar.info/огласи или у просторијама, Градске управе, Зајечар, Трг ослобођења 1, сваког радног дана од 8 до 15 сати).

У поступку одобравања подстицајних средстава, Комисија за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара у обавези је да провери наводе у конкурсној документацији, утврди и провери тачност приложене документације, врши провере изласком на терен и по потреби тражи доставу додатне документације релевантне за одлучивање.

Подносилац пријаве може конкурисати за више мера у оквиру сектора Пчеларство до максималног износа 80.000,00 динара по кориснику у току 2019. Годину. Пријава и приложена документација не враћа се подносиоцу пријаве.

КРИТЕРИЈУМИ РАНГИРАЊА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ СЕКТОРА ПЧЕЛАРСТВО

Приоритетни редослед међу пријављеним кандидатима вршиће се према критеријумима утврђеним у Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Зајечар за 2019. годину I бр. 320- 04/2019 од 05. марта 2019. год.(„Сл.лист града Зајечара“, бр. 7/19) и Правилнику о додели средстава Буџетског фонда за пољопривреду града Зајечара IV/02 број: 320- 9/2019. који доноси Комисија за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара.

Формирање ранг листе кандидата вршиће се на основу броја бодова. У  случају да има више кандидата са истим бројем бодова, предност приликом рангирања подносиоца пријава предност имају РПГ* која нису користила подстицајна средства која је додељивао град у претходној години.

 

Редни број

Тип критеријума за избор

Да/Не

Бодови

1

Подносилац захтева лице млађе од 40 год

да

2

2

Подносилац има пребивалиште на селу

да

5

3

Подносилац није користио средства за субвенционисање пољопрвреде од ЈЛС у 2018 год.

да

8

4

Подносилац укључен у пројекат Делта Аграра "Наше село"

да

6

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

Поступак спровођења конкурса одређен је Правилником о критеријумима за расподелу средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде града Зајечара IV/02 број: 320-9/2019. Пријава са комплетном документацијом се доставља:

 • услужном центру Градске управе Зајечар или
 • поштом на адресу: Град Зајечар - Комисија за подстицање развоја пољопривреде , Трг ослобођења број 1, 19000 Зајечар.

Коверат на предњој страни треба да садржи назнаку: „ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ПЧЕЛАРСТВА – ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА

2019. ГОДИНУ, а на полеђини име, презиме и адресу подносиоца пријаве.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Комисија утврђује Листу подносилаца пријавa и доноси Одлуку о додели подстицајних средстава. Одлука ће бити објављена на званичној интернет страници града Зајечара, као и на огласној табли Градске управе-Града Зајечара.

Начин реализације и обавезе корисника којима се одобре средства прецизираће се Уговором корисника са Градом а у складу са законом.

Конкурс је отворен до 31.07.2019. год.

Уколико се предвиђена средства по предметном конкурсу не утроше у потпуности, преостали део ће се усмерити на наредни Конкурс Буџетског фонда за пољопривреду који ће се расписати до краја године.

Овај конкурс објавити на интернет страници града Зајечара: www.zajecar.info и на огласној табли Градске управе Зајечар.

IV/02 број: 320-11/2019

У Зајечару, 01. 04. 2019. године

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Документација: