ЈАВНА НАБАВКА бр.404-111 - УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

Важи од 11.02.2019. до 21.02.2019.

Назив и адреса наручиоца:Градска управа   Зајечар
Врста наручиоца:локална самоуправа
Интернет страна наручиоца: www.zajecar.info

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” , број 124/2012,14/2015 и 68/2015 ) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-111/1 од  11.02.2019. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. За јавну набавку  услуга одржавања  информационог система локална пореска администрација
2. Јавна набавка се не обликује по партијама.
3. Критеријум за доделу уговора је  најнижа понуђена цена.
- Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.zajecar.info и са Портала јавних набавки;
4. Понуде се могу поднети непосредно:
- у пословним просторијама наручиоца Градска управа  Зајечар
- путем поште на адресу Градска управа Зајечар,Трг ослобођења бр.1,19000 Зајечар
5. Понуде се подносе у затвореној коверти.
6. Рок за подношење понуде је 21.02.2019.године, до 12,00 часова, без обзира на начин доставе.
7. Отварање понуда ће се обавити дана  21.02.2019. године у  12,30 часова, у просторијама наручиоца у Зајечар,Трг ослобођења бр.1
8.Поступак преговарања обавиће се око цене  одмах по окончану поступка отварања понуда
9. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је достави овлашћење за присуствовању отварању  понуда,као и овлашћење да може учествовати у поступку преговарања.
10.Одлука о додели уговора биће донета у року од  1  дана отварања понуда и поступка преговарања
11.Лице за контакт: Саша Матијевић 019-421-199   мејл sasa.matijevic@zajecar.info

Документација: