ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2019. ГОДИНИ

Важи од 22.01.2019. до 22.02.2019.

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима ("Сл. гласник РС", бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење), члана 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и 8/2017), члана 59. Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 1/2008, 3/2008 - испр., 20/2009, 21/2011, 56/2013, 22/2014, 8/2016, 36/2017 и 19/2018), члана 12. Одлуке о Градском већу града Зајечара, ("Сл. лист града Зајечара", бр. 29/2013, 31/2013, 51/2014 и 21/2016) и Одлуке о буџету града Зајечара за 2019. годину („Сл. лист града Зајечара'', бр. 45/2018), Градско веће града Зајечара, на седници одржаној дана 21.01.2019. године, донело је

О Д Л У К  У

о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Зајечара у 2019. години

Члан 1

Одлуком о буџету града Зајечара за 2019. годину („Сл. лист града Зајечара“, бр. 45/2018), предвиђена су новчана средства за суфинансирање пројеката за производњу медијских садржаја у укупном износу од 10.259.000,00 РСД и то износ од 10.000.000,00 РСД за суфинансирање пројеката за производњу медијских садржаја и износ од 259.000,00 РСД за трошкове рада комисије и то у оквиру раздела 4 – Локална самоуправа, програм 1201 – Развој културе и информисања, програмска активност 0004 – Остваривање и унапређења јавног интереса у области јавног информисања, функција 830 – Услуге емитовања и штампе, апропријација 199/0, економска класификација 423000 – Услуге по уговору.

Члан 2

Средства предвиђена чланом 1. ове Одлуке расподељују се за:

1) конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у укупном износу од 9.500.000,00 РСД, што је 95% предвиђених средстава;

2) за појединачна давања у укупном износу од 500.000,00 РСД, што је 5% укупно предвиђених средстава. 

Члан 3

За расподелу средстава из члана 2. став 1. тачка 1) расписује се конкурс за пројекте медијских садржаја.

Конкурс ће бити објављен на веб сајту Града Зајечара: www.zajecar.info и у дневном листу „Тимок“.

Текст конкурса и обрасци за подношење пријава биће доступни на веб сајту Града Зајечара: www.zajecar.info

Члан 4

Комисија може имати три или пет чланова.

Конкурсом ће бити упућен позив медијским и новинарским удружењима и медијским стручњацима заинтересованим за рад у Комисији за предлагање чланова Комисије.

На основу приспелих предлога новинарских и медијских удружења за чланове Комисије, Градско веће града Зајечара бира два, односно три члана Комисије.

Уколико предлози за чланове Комисије не буду достављени у предвиђеном року, Градско веће града Зајечара само именује чланове Комисије из редова независних стручњака за медије и медијских радника.

Одлука о именовању Комисије доноси се у форми решења и објављује се на веб сајту Града Зајечара и у „Службеном листу града Зајечара“.

Члан 5

Конкурс садржи:

1. намену средстава за остваривање јавног интереса

2. износ средстава која су опредељена за конкурс

3. који субјекти имају право учешћа

4. критеријуме за оцену пројеката на основу којих ће се додељивати средства

5. прецизне рокове у којима се конкурс спроводи

6. информацију о документацији коју прилаже подносилац пројекта 

7. позив медијским удружењима и стручњацима за пријављивање кандидата за чланове Комисије.

Члан 6

Конкурсни поступак, прикупљање и проверу документације за Комисију обавља Одељењe за локални економски развој, привреду и друштвене делатности Градске управе града Зајечара.

Орган који расписује конкурс одређује лице које ће обављати послове секретара Комисије.

Секретар није члан Комисије.

Члан 7

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном  листу града Зајечара''.

Одлуку објавити на веб сајту Града Зајечара и у „Службеном листу града Зајечара''.

III број: 403-1/2019

У Зајечару, 21.01.2019. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК

Бошко Ничић

О б р а з л о ж е њ е

У складу са Законом о јавном информисању и медијима ("Сл. гласник РС", бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење), Градско веће града Зајечара доноси Одлуку о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Зајечара у 2019. години.

Одлуком о буџету града Зајечара за 2019. годину („Сл. лист града Зајечара“, бр. 45/2018), предвиђена су средства у укупном износу од 10.259.000,00 РСД за суфинансирање пројеката за производњу медијских садржаја.

За услуге информисања јавности, економска класификација 423000, буџетом је планирано укупно 10.000.000,00 РСД, а за остале стручне услуге које подразумевају објављивање конкурса и рад конкурсне Kомисије 259.000,00 РСД.

Закон о јавном информисању и медијима ("Сл. гласник РС", бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење) и Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и 8/2017), прописују да локалне самоуправе ближе расподељују средства предвиђена буџетом Одлуком о расписивању конкурса, као и да средства не могу бити:

- мања од 90% укупно предвиђених средстава за производњу медијских садржаја,

- већа од 5% укупно предвиђених средстава за појединачна давања одлуком руководиоца органа.

Предложеном Одлуком се намењује 9.500.000,00 РСД за Конкурс за суфинансирање  производње медијских садржаја, а 500.000,00 РСД за појединачна давања одлуком руководиоца органа, што је у складу са наведеним прописима.

Одлуком се такође, постављају основе расписивања и објављивања конкурса, као и спровођење конкурсног поступка. Конкурсни поступак, прикупљање и проверу документације за Комисију, спровешће Одељење за локални економски развој, привреду и друштвене делатности Градске управе града Зајечара.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Документација: