ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА ИЗ ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА ПИВАРЕ „HEINEKEN SRBIJA“ У ЗАЈЕЧАРУ

Важи од 17.12.2018. до 15.01.2019.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18 ), чл.56. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања 
(Сл. гласник РС, бр.64/15)

оглашава
ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА ИЗ ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА ПИВАРЕ „HEINEKEN SRBIJA“ У ЗАЈЕЧАРУ

1. Јавни увид у План детаљне регулације постројења за прераду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару обавиће се у трајању од 30 дана, од 17.12.2018. до 15.01.2019. године.
Материјал се може погледати сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, ул. Крфска бр.4 у Зајечару, а обавештења се могу добити на истој адреси 1. спрат, канцеларија бр. 4 од 07,30 до 15,30 часова. 
Нацрт плана је доступан и у дигиталном облику на званичној интернет страни Града Зајечара.
Јавна презентација ће бити одржана дана 24.12.2018. године са почетком у 12:00 часова у сали Скупштине града, улица Трг ослобођења бр. 1 у Зајечару.
Примедбе на Нацрт плана детаљне регулације физичка и правна лица могу доставити у писаној форми Градској управи Зајечар у Одељењу за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, ул. Крфска бр.4 на 1. спрату канцеларија бр.11, у току трајања Јавног увида закључно са 15.01.2019. године.
2. Јавна седница Комисије за планове на којој ће бити разматране достављене примедбе током Јавног увида биће одржана дана 22.01.2019. године, са почетком у 13:00 часова у сали Скупштине града, улица Трг ослобођења бр. 1 у Зајечару.
Јавној седници могу да присуствују и усмено образложе поднете примедбе физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања Јавног увида.
3. Лице овлашћено од стране надлежног органа за давање обавештења о садржају јавне презентације је Главни урбаниста дипл.инж.арх. Биљана Ђерговић. 

Документација: