ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-332 - НАБАВКА ВРШЕЊА ГЕОДЕТСКИХ УСЛУГА

Важи од 28.08.2018. до 12.09.2018.

Назив и адреса наручиоца:Градска управа Зајечар
Врста наручиоца:друштвена својина
Интернет страна наручиоца: www.zajecar.info

На основу члана 60. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” , број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-332/1 од  28.08.2018. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

1.За јавну набавку набавку  геодетских услуга за потребе ГУЗ-а.
2.Јавна набавка се не обликује по партијама.
3.Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом
4.Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
5.Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
6.Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена.
- Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.zajecar.info и са Портала јавних набавки;
7.Понуде се могу поднети непосредно:
- у пословним просторијама наручиоца Градске управе  Зајечар
- путем поште на адресу Градска управа   Зајечар,Трг ослобођења бр.1,19000 Зајечар
8.Понуде се подносе у затвореној коверти.
9.Рок за подношење понуде је 12.09.2018.године, до 08,00 часова, без обзира на начин доставе.
10.Отварање понуда ће се обавити дана  12.09.2018 године у  08.45 часова, у просторијама наручиоца у Зајечар,Трг ослобођења бр.1.
11.Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је достави овлашћење за присуствовању отварању  понуда
12.Одлука о додели уговора биће донета у року до  10  дана отварања понуда.
13.Лице за контакт:Саша Матијевић 019-421-199 или мејл sasa.matijevic@zajecar.info 

Документација: