ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНОВА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 20.12.2017. до 18.01.2018.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14 ), чл.54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања 
(Сл. гласник РС, бр.64/15)

оглашава
ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНОВА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

БР.1 – СЕВЕР И СЕВЕРОЗАПАД ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
БР. 2 – СЕВЕРОИСТОК, ИСТОК, ЈУГ И ЈУГОЗАПАД ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
БР. 3 – ЦЕНТАР ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

1. Јавни увид у Нацрт планова генералне регулације Града Зајечара обавиће се у трајању од 30 дана, од 20.12.2017. до 18.01.2018. године.

Материјал се може погледати сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, ул. Крфска бб у Зајечару, а обавештења се могу добити на истој адреси 1. спрат, канцеларија бр. 4 од 07,30 до 15,30 часова. 

Јавна презентација ће бити одржана дана 27.12.2017. године са почетком у 12:00 часова у сали Скупштине града, улица Трг ослобођења бр. 1 у Зајечару.

Примедбе на Нацрт плана детаљне регулације физичка и правна лица могу доставити у писаној форми Градској управи Зајечар у Одељењу за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, ул. Крфска бб на 1. спрату канцеларија бр.11, у току трајања Јавног увида закључно са 18.01.2018. године.

2. Јавна седница Комисије за планове на којој ће бити разматране достављене примедбе током Јавног увида биће одржана дана 30.01.2018. године, са почетком у 11:00 часова у сали Скупштине града, улица Трг ослобођења бр. 1 у Зајечару.
Јавној седници могу да присуствују и усмено образложе поднете примедбе физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања Јавног увида.

Планове детаљне регулације можете преузети на линковима испод.

План генералне регулације 1
План генералне регулације 2
План генералне регулације 3