ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-209 - НАБАВКА РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ КРОВА И КРОВНОГ ПОКРИВАЧА ЗГРАДЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 05.07.2024. до 22.07.2024.

Назив наручиоца: Градска управа града Зајечара
Адреса: Трг Ослобођења бр. 1, Зајечар, 19000
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Радови
Назив предмета набавке: Набавка радова на инвестиционом одржавању крова и кровног покривача зграде Градске управе града Зајечара 
Рок за подношење понуда или пријава: 22.7.2024. 11:00:00
Отварање понуда
Датум и време: 22.7.2024. 11:00:00
Место:  Градска  управа града Зајечара

 

Документација: