ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ - НАДЗЕМНЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ГАРАЖЕ НА КП. БР. 9318/1

Важи од 26.06.2024. до 15.07.2024.

 

      На основу члана 19. став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/18 и 79/23), члана 2. тачка 17. Одлуке о Градском већу града Зајечара ("Сл. лист града“ Зајечара бр. 8/19) и Закључка Градског већа града Зајечара III бр. 02 - 164/2024 од 18.06.2024. године, Градско веће града Зајечара објављује

О Г Л А С

 

о спровођењу поступка отуђења непокретности – објекта бр. 1 – надземне заједничке  гараже за путничка возила, на кп. бр. 9318/1 КО Зајечар у ул. Николе Пашића у Зајечару, из јавне својине Града Зајечара, 

јавним надметањем

 

            1. Предмет Огласа је отуђење непокретности из јавне својине Града Зајечара, у поступку  јавног надметања и то:

 

            -   Објекат означен бројем 1, на кп.бр. 9318/1 КО Зајечар у ул. Николе Пашића у Зајечару, помоћна зграда - надземна заједничка гаража за путничка возила, укупне бруто површине 178м2, објекат уписан по закону о озакоњењу, који се састоји од 11 засебних поједничаних делова – гаража, корисне површине од по 14м2, а све према листу непокретности број 19034 КО Зајечар, носиоца права  јавне својине Града Зајечара у обиму удела 1/1.

             Предмет отуђења представља искључиво Oбјекат број 1 у целини. Учешће у јавном надметању само за појединачне делове објекта односно појединачне гараже    није могуће.

             Почетни износ лицитације утврђује се у висини тржишне вредности непокретности од 1.936.507,00 динара, што изражено у еврима износи 16.523,00 еура, а на основу Извештаја о процени вредности непокретности израђене од стране лиценцираног проценитеља „DIL INŽENJERING KONSALTING“ D.O.O из Београда, од 05.04.2024. године, с тим што се исплата купопродајне цене врши у динарској противвредности, по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.

 

            2. Право учешћа по овом Огласу имају сва правна лица, физичка лица и предузетници, а критеријум за избор је највиши износ излицитиране  купопродајне цене.

 

            3. Јавно надметање биће обављено 20 дана од дана објављивања овог Огласа, у Малој сали Градске управе града Зајечара, са почетком у 13,00 сати.

                       

           4. Пријаве за учешће на јавном надметању достављати у запечаћеној коверти, на адресу: Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Крфска бб, I спрат, 19000 Зајечар, са назнаком „Комисији за спровођење поступка јавног надметања за отуђење непокретности из јавне својине“, најкасније 15 дана од дана објављивања овог Огласа.

            5. Депозит у висини од 10% почетне цене, у износу од 1.652,30 еура поодносиоци пријаве су дужни да уплате на депозитни рачун Града Зајечара, бр. 840-602804-87 по моделу 97 41-116.

 

            6. Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку јавног надметања износи 5 дана од  дана завршетка лицитације.

 

            7.  У пријави  обавезно навести број рачуна учесника  на који ће се извршити повраћај депозита.

 

            8. Уколико учесник који је излицитирао највиши износ не приступи закључењу уговора или не уплати купопродајну цену у року предвиђеном уговором, губи право на повраћај депозита.

 

         9. Пријава која се доставља обавезно садржи: доказ о уплати депозита, изјаву да је подносилац пријаве извршио обилазак непокретности, за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, број телефона и мора бити потписана, за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, број телефона, назив радње, матични број, оригинални извод из регистра привредних субјеката или потврду да је предузетник уписан у одговарајући регистар, све не старије од 30 дана и мора бити потписана, за правна лица: назив и седиште, број телефона, ПИБ, матични број, оригинални извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице, не старији од 30 дана, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве и мора бити потписана од стране овлашћеног лица.

        У случајевима наведеним у претходном ставу ове тачке Огласа, подносилац пријаве обавезан је поднети и од стране нотара оверену изјаву да се, у случају закључења предметног уговора са градом Зајечаром, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, обавезује да ће на  предметном објекту извршити све потребне грађевинско – занатске радове, односно  завршити објекат у целости и  привести га намени, у року од 1 године, од дана закључења уговора.        

            10. Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, не могу учествовати у поступку јавног надметања а непотпуне или неблаговремене пријаве, биће одбачене.

            11. У вези разгледања предметне непокретности, као и обавештавања о другим околностима везаним за предмет овог Огласа, заинтересована лица се могу обратити Одељењу за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове ГУ града Зајечара, на тел. 019/444-600, локал 4235.

            12. Текст Огласа објавити на веб страници Града и у листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.

 

III бр. 02-164-1/2024

У Зајечару, 18.06.2024. године      

          

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  ЗАЈЕЧАРА 

   

                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                               

                                                                                                                  Бошко Ничић, с.р.

     

Документација: