ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2024.ГОДИНИ

Важи од 25.06.2024. до 01.09.2024.

Република Србија

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Одбор за избор и именовања,

награде и признања

I број 06-80/2024-1                                                

25.06.2024. године

З а ј е ч а р

 

 

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА  ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2024.ГОДИНИ

 

            Одлуком о начину обележавања Дана Града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 23/2022) утврђена су јавна признања која се додељују на пригодној свечаности поводом обележавања Дана Града Зајечара, 6.октобра.

 

            Јавна признања, утврђена овом Одлуком су:

 

  • Звање “Почасни грађанин” Зајечара,
  • Октобарска награда Града Зајечара,
  • Награда града Зајечара „Никола Пашић“,
  • Награда града Зајечара „Хајдук Вељко“,
  • Награда града Зајечара „Светозар Марковић“,
  • Повеља.

 

Јавна признања могу се доделити и постхумно.

 

      Звање “Почасни грађанин” Зајечара додељује се појединцу, држављанину Републике Србије или странцу чији су рад и достигнућа од посебног значаја за Град Зајечар.

            Звање “Почасни грађанин” Зајечара може се доделити само лицу које нема пребивалиште на територији Града Зајечара.

            Скупштина града одлучује о додељивању звања „Почасни грађанин“ Зајечара, уз претходну сагласност Mинистарства надлежног за послове локалне самоуправе.

 

            Октобарска награда Града Зајечара додељује се појединцима, удружењима, клубовима, друштвима, месним заједницама и другим организацијама за постигнуте резултате у свим областима привредног и друштвеног живота у Граду, а који представљају значајан допринос развоју Града Зајечара или његовој афирмацији у земљи и иностранству. Награда се може доделити физичком или правном лицу које има пребивалиште, односно седиште на територији Града Зајечара.

            Награда се додељује поводом Дана Града Зајечара за резултате остварене у претходној и текућој години. Изузетно, уколико се Награда не додели у текућој години, могу се вредновати резултати остварени, не само у претходној и текућој години, већ у целом периоду који је претходио додели Награде.

           

            Награда града Зајечара „Никола Пашић“ додељује се појединцима и организацијама за изузетан допринос у области унапређења и развоја друштвено-политичких односа.

 

            Награда  Града Зајечара „Хајдук Вељко“ додељује се појединцима или групи грађана за несебично ангажовање, исказану храброст и учињени подвиг приликом  спасавања људских живота и имовине.

 

      Награда  Града Зајечара „Светозар Марковић“ додељује се појединцима и организацијама за изузетан допринос у области развоја културе и унапређења људских и грађанских права.

 

      Повеља се додељује младима са подручја Града Зајечара, као признање за постигнуте резултате у раду и подстрек за још већа залагања.

 

Одбор за избор и именовања, награде и признања Скупштине града Зајечара, који треба да утврди предлоге у вези са доделом наведених јавних признања, упућује јавни позив свим физичким и правним лицима да, од 01.07.2024. до 01.09.2024. године, доставе своје предлоге за доделу награда.

Уз предлог је потребно доставити образложење са разлозима због којих се кандидат предлаже, биографију кандидата, досадашње резултате и достигнућа у области за коју се кандидат предлаже, као и обавезно контакт предлагача а по могућству и контакт кандидата.

Предлог са образложењем за доделу награде може поднети сваки грађанин и правно лице, с тим да предлагач и предложени не могу бити исто лице.

 

Предлоге до означеног датума слати непосредно преко Услужног центра Градске управе Града Зајечара или поштом на адресу: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА-Одбор за избор и именовања, награде и признања, ул.Трг ослобођења број 1, 19000 Зајечар. 

 

               Одбор за избор и именовања, награде и признања Скупштине града Зајечара, неће разматрати непотпуне и неблаговремене предлоге.

 

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИЦА   

                                                          Ивана Орчић Глигуроска

 

Документација: