КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ СТОЧАРСТВА – СЕКТОР МЛЕКО НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2024. ГОДИНУ

Важи од 29.05.2024. до 25.08.2024.

На основу Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Зајечар за 2024. годину I бр. 320-22/2024 од 15. маја 2024.год.(„Сл.лист града Зајечара“, бр.15/24). Комисија за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара, на седници одржаној 29.05.2024. године, расписује:

 

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ СТОЧАРСТВА – СЕКТОР МЛЕКО НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2024. ГОДИНУ

 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

 

Конкурсом се уређују услови, начин и критеријуми доделе подстицајних средстава у области сточарства на територији града Зајечара за 2024. годину (у даљем тексту: подстицајна средства). Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по конкурсу за сточарство у 2024. години износи 2.500.000,00 рсд и то:

 

Шифра инвестиције

 

Назив инвестиције

 

Прихватљиве инвестиције које субвенционише Град Зајечар

Износ

повраћаја у % (% од укупно прихватљивих

трошкова умањен

за ПДВ)

Максималани н износ

подстицаја

(дин/инвестицији)

Укупно

предвиђена средства конкурсом

101.1.1

 

набавке квалитетних грла говеда

 

60%

 

до 150.000,00

 

2.500.000,00

 

(женска телад или јунице млечних

Набавка

квалитетних приплодних

раса) старости од 2 месеца до 31 месеца у моменту издавања

рачуна о набавци.

грла млечних

 

 

 

до 100.000,00

раса: говеда,

набавке квалитетних грла оваца

оваца и коза

или коза старости до 24 месеца, у

 

моменту издавања рачуна о

 

набавци

101.1.3

Опрема за

 

 

60%

 

до 100.000,00

мужу, хлађење и

чување

апарати за мужу – музилице, лактофризи

млека на

 

фарми

 

Подносилац пријаве може да конкурише за доделу подстицајних средстава за једну или више инвестиција које су предмет овог конкурса (за јуницу, за овце и козе, за опрему за мужу) до укупног максималног износа 150.000,00 по једном кориснику.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се узимати у обзир Уговори или рачуни, који доказују набавку грла и опреме издати пре 01.01.2024. године. Конкурс је отворен до 25.08.2024 године.

 

 

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА

 

Право на доделу подстицајних средстава може остварити физичко лице носилац регистрованог породичног пољопривредног газдинства (у даљем тексту: РПГ) на територији града Зајечара.

ОПШТИ УСЛОВИ

 

Подносилац пријаве има право на подстицајна средства ако испуњава следеће услове:

 • У случају када се ради o набавци квалитетних грла оваца или коза (101.1.1.) одгајивачи који на крају инвестиције поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ: минимум 10 квалитетних приплодних грла оваца/коза.
 • У случају када се ради о набавци квалитетних грла говеда (101.1.1.), на крају инвестиције поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ најмање 3 (три) квалитетна приплодна грла говеда млечних раса.
 • Прихватљиви корисници за инвестиције 101.1.3. (oпрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми) су пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ до 29 млечних крава.
 1. Корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом;
 2. Корисник мора да приложи доказ да је измирио пореске обавезе према локалној самоуправи.
 3. Да има пребивалиште и реализује инвестицију на територији града Зајечара.
 4. Једно регистровано пољопривредно газдинство може у једној календарској години користити средства за доделу субвенција до максимално 150.000,00 динара за више мера у сектору МЛЕКО за говедарство, ако је бар једна инвестиција куповина квалитетних грла, односно до максимално 100.000,00 динара за овчарство и козарство.
 5. Корисник субвенције не може за исту инвестицију користити у једној години средства из националних фондова и фондова ЈЛС, односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја
 6. Да добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица при чему се повезаним лицима, у смислу овог Програма, сматрају: носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица ( удаљем тексту „повезана лица“).
 7. Неприхватљиви трошкови су: набавка грла за којe матична служба не може да изда матични лист (који потврђује да грла спадају у категорију квалитетних приплодних грла), трошкови транспорта, трошкови регистрације квалитетних приплодних грла, банкарски трошкови, трошкови јемства и сличне накнаде.
 8. Квалитетну овцу или козу која је предмет захтева користе за даљу репродукцију на свом газдинству 2 године од дана набавке. Квалитетну приплодну јуницу која је предмет захтева користе за даљу репродукцију на свом газдинству 3 године од дана набавке
 9. На конкурс за сточарство, за куповину квалитетних грла једно рпг/корисник не може се појавити и као купац и као продавац исте врсте* и категорије квалитетног грла. Од овога  се  изузимају  приплодни  овнови  (грла  са  ХБ  бројем).  (*пример:  продаје

 

јуницу/купује јуницу; продаје овцу/купује овцу).

 1. Максимални износи подстицаја по квалитетном приплодном грлу јесу:
  • За квалитетну женску телад млечних раса старости од 2 месеца до 13,99 месеци- до 70.000 динара по грлу;
  • За јунице млечне и комбиноване расе старости 14-31 месеца-до 150.000 динара;
  • За набавку двиске овце и козе - до 30.000 динара по грлу;
  • За набавку двиска - до 40.000 динара по грлу;

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се узимати у обзир рачуни и купопродајни уговори који доказују набавку грла и опреме, издати пре 01.01.2024. године.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Подносилац пријаве доставља следећа документа:

 1. Образац ПРИЈАВЕ за доделу подстицајних средстава у области сточарства на територији града Зајечара за 2024. годину;
 2. Образац ИЗЈАВЕ подносиоца пријаве:

•  да по неком другом основу не користи бесповратна подстицајна средства за исту намену;

• да даје сагласност Градској управи Зајечар, да може за потребе поступка по пријави за доделу бесповратних подстицајних средстава намењених пољопривреди за 2024. годину извршити увид, прибавити и обрадити личне податке подносиоца Пријаве као и да може извршити проверу повезаних лица у матичној служби.

• да потврђује да добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица.

 1. Фотокопија важеће личне карте подносиоца пријаве или очитана важећа лична карта уколико је са чипом.
 2. Фотокопија картице рачуна регистрованог пољопривредног газдинства.
 3. Потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за 2024. годину са портала е-Аграр.
 4. Извод из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о РПГ за 2024. годину са подацима о члановима регистрованог пољопривредног газдинства са портала е- Аграр.
 5. Извод из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури сточног фонда за 2024. годину са портала е-Аграр.
 6. Оригинал рачуна (фискални и готовински рачун) уколико се грло купује од правног лица. Уколико се грла купују од физичког лица доставља се потписан Купопродајни уговор оверен код нотара (овера потписа).
 7. Доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције: потврда о преносу средстава или извод оверен од стране банке (уколико се предаје Купопродајни уговор).
 8. Рачун за предметну инвестицију (за меру 101.1.3), издат у периоду од 01.01.2024. години до момента подношења захтева, (оригинал или оверена фотокопија). Рачун мора да гласи на име подносиоца захтева на коме је јасно исказана основна цена коштања, ПДВ и укупна цена плаћених трошкова. Ако издавалац рачуна није у систему ПДВ-а тај податак мора да буде јасно наведен на рачуну или издата потврда од стране издаваоца рачуна да није у систему ПДВ-а; (Комисија неће разматрати пријаве уз које

 

су достављени рачуни са неуобичајено високим износима за добра која су предмет подстицаја).

 1. Гаранција за набавку предметне инвестиције (само за меру 101.1.3) за коју је, у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања гаранције (фотокопија). На гаранцији је обавезан печат произвођача.
 2. Потврда да је подносилац пријаве измирио све пореске обавезе које има према граду Зајечару (Локална пореска администрација).
 3. Потврда матичне службе да су купљена грла уматичена или имају услов за уматичење (уз обавезно наведену старост грла које је предмет куповине).

 

Наведени обрасци („Пријава“ и „Изјава“) и текст конкурса могу се преузети са званичне интернет странице Града Зајечара www.zajecar.info/огласи или у просторијама, Градске управе, Зајечар, Трг ослобођења 1, сваког радног дана од 8 до 15 сати).

У поступку одобравања подстицајних средстава, Комисија за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара у обавези је да провери наводе у конкурсној документацији, утврди и провери тачност приложене документације, врши провере изласком на терен и по потреби тражи доставу додатне документације релевантне за одлучивање.

Пријава и приложена документација не враћа се подносиоцу пријаве.

 

КРИТЕРИЈУМИ РАНГИРАЊА

 

Приоритетни редослед међу пријављеним кандидатима вршиће се према критеријумима утврђеним у Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Зајечар за 2024. годину I бр. 320-22/2024 од 15. маја 2024.год.(„Сл.лист града Зајечара“, бр.15/24). ( у даљем тексту „Програм) и Правилнику о додели средстава Буџетског фонда за пољопривреду града Зајечара IV/03 бр. 320-25/2024 (у даљем тексту Правилник) који доноси Комисија за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара. Формирање ранг листе кандидата вршиће се на основу броја бодова. У случају да има више кандидата са истим бројем бодова, предност приликом рангирања подносиоца пријава предност имају млађи подносиоци пријава.

 

Редни број

Критеријуми

Да/не

Бодов и

1

Подносилац захтева има пребивалиште на селу

Да

5

2

Подносилац захтева лице млађе од 40 год

Да

4

3

Подносилац захтева особа женског пола

Да

1

4

РПГ није користио средстава за субвенционисање пољопривреде од ЈЛС у 2020 год.

Да

3

5

РПГ није користио средстава за субвенционисање пољопривреде од ЈЛС у 2021 год.

Да

3

6

РПГ није користио средстава за субвенционисање пољопривреде од ЈЛС у 2022 год.

Да

3

7

РПГ није користио средстава за субвенционисање пољопривреде од ЈЛС у 2023 год.

Да

3

 

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

 

Поступак спровођења конкурса одређен је Програмом за 2024 год и Правилникoм за 2024 год. Пријава са комплетном документацијом у затвореној коверти се доставља:

 • услужном центру Градске управе Зајечар или
 • поштом на адресу: Град Зајечар - Комисија за подстицање развоја пољопривреде , Трг

 

ослобођења број 1, 19000 Зајечар.

Коверат на предњој страни треба да садржи назнаку: „ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ СТОЧАРСТВА – ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА

2024. ГОДИНУ, а на полеђини име, презиме и адресу подносиоца пријаве.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Комисија утврђује Листу подносилаца пријавa и доноси Одлуку о додели подстицајних средстава. Одлука ће бити објављена на званичној интернет страници града Зајечара, као и на огласној табли Градске управе - Града Зајечара.

Начин реализације и обавезе корисника којима се одобре средства прецизираће се Уговором корисника са Градом а у складу са законом.

Конкурс је отворен до 25.08.2024. год.

Уколико се предвиђена средства по предметном конкурсу не утроше у потпуности

, преостали део ће се усмерити на наредни Конкурс Буџетског фонда за пољопривреду који ће се расписати до краја године.

Овај конкурс објавити на интернет страници града Зајечара: www.zajecar.info и на огласној табли Градске управе Зајечар.

 

 

IV/03 бр. 320-27/2024

У Зајечару 29.05.2024. године

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Документација: