КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ И ЈАЧАЊЕ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2024. ГОДИНУ

Важи од 30.05.2024. до 31.07.2024.

На основу Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Зајечар за 2024. годину I бр. 320-22/2024 од 15. маја 2024.год.(„Сл.лист града Зајечара“, бр.15/24). Комисија за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара, на седници одржаној 29.05.2024. године, расписује:

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ И ЈАЧАЊЕ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2024. ГОДИНУ

 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

 

Конкурсом се уређују услови, начин и критеријуми доделе подстицајних средстава за успостављање и јачање удружења у област пољопривреде на територији града Зајечара за 2024. годину.

Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање трошкова организовања едукација, организовања и одржавања локално традиционалних манифестација и изложби, куповину опреме и материјала, заштите животиња, усева и животне средине у области пољопривреде и унапређење квалитета и безбедности производа из средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде града Зајечара.

 

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по конкурсу за успостављање и јачање удружења у област пољопривреде у 2024. години износи 600.000,00 рсд. Бесповратна средства се утврђују у износу до 100% од вредности инвестиције (без ПДВ-а), а максимално до 200.000,00 динара по инвестицији/ кориснику. Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, разматраће се прихватљиви трошкови* настали после 01.01.2024.године. Конкурс је отворен до 31.08.2024. године.

 

Напомена: *Листа прихватљивих/неприхватљивих трошкови за које се може поднети пријава налази се у прилогу Конкурса

 

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА

 

Право на доделу подстицајних средстава могу остварити активна удружења уписане у регистар привредних субјеката са седиштем на територији града Зајечара кojи у свом статуту имају циљеве који се тичу области пољопривредне производње.

На конкурсу се може предложити пројекат /бизнис план:

 • који се реализују на подручју града Зајечара;
 • чији је период реализације до 31. децембра 2024. године;

 

ОПШТИ УСЛОВИ

 

Подносилац пријаве има право на подстицајна средства ако испуњава следеће услове:

 1. Корисник мора да је уписан у одговарајући регистар, са седиштем на територији града Зајечара, у активном статусу. Да су оснивачи удружења минимум 5 (пет)

 

регистрованих пољопривредних газдинстава са територије града Зајечара.

 1. За инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја.
 2. Да удружење није у поступку ликвидације или стечаја.
 3. Да пословни рачун удружења није у блокади.
 4. Подносилац може поднети само једну пријаву.
 5. Да добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица при чему се повезаним лицима, у смислу овог Програма, сматрају: носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица.

Висину средстава која се одобравају по удружењу одређује Комисија на основу процене Пројекта.

Корисник (удружење) у обавези је да наменски користи и не отуђи нити да уступи другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од 2 (две) до (5) пет година од дана набавке у зависности од врсте инвестиције;

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Подносилац пријаве доставља следећа документа:

 1. Образац ПРИЈАВЕ са предлогом пројекта, за доделу подстицајних средстава за успостављање и јачање удружења у области пољопривреде на територији града Зајечара за 2024. годину;
 2. Образац ИЗЈАВЕ подносиоца пријаве - овлашћеног лица удружења:
 3. Копија решења о упису у Регистар у Агенцији за привредне регистре (АПР);
 4. Копија ПИБ обрасца;
 5. Копија картона депонованих потписа;
 6. Копија личне карте одговорног лица;
 7. Копија Статута подносиоца пријаве;
 8. Предрачун или оригинал рачун (оверена копија рачуна) са спецификацијом материјала, фискални рачун или доказ о безготовинском плаћању-потврда о преносу средстава или извод оверени од стране банке и отпремница издати у 2024 год. На отпремници и рачуну морају бити назначени подаци удружења (ПИБ или МБ).

 

Наведени обрасци („Пријава“, „Изјава“,) и текст Конкурса могу се преузети са званичне интернет странице Града Зајечара www.zajecar.info/огласи или у просторијама, Градске управе Града Зајечара, Зајечар, Трг ослобођења 1, сваког радног дана од 8 до 15 часова);

У поступку одобравања подстицајних средстава, Комисија за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара у обавези је да провери наводе у конкурсној документацији, утврди и провери тачност приложене документације, врши провере изласком на терен и по потреби тражи доставу додатне документације релевантне за одлучивање.

Удружења којима се средства одобравају на основу предрачуна у обавези су да као доказ реализације инвестиције доставе коначан оригинал рачун који мора бити

 

идентичан предрачуну по спецификацији и добављачу. Рок за доставу коначног рачуна за инвестицију је 31.12.2024 год.

Пријава и приложена документација не враћају се подносиоцу пријаве.

 

КРИТЕРИЈУМИ РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА

 

Уколико се пријави више подносилаца захтева, захтеви који испуњавају услове и прихватљиви су, биће финансирани до висине средстава према конкурсу/јавном позиву за подношење захтева, а по редоследу њиховог пристизања.

 

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

 

Поступак спровођења конкурса одређен је Правилником о критеријумима за расподелу средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде града Зајечара IV/03 бр 320-25/2024. Пријава са комплетном документацијом се доставља у једној затвореној коверти. Пријаве се предају:

-услужном центру Градске управе Зајечар или

-поштом на адресу: Град Зајечар - Комисија за подстицање развоја пољопривреде , Трг ослобођења број 1, 19000 Зајечар.

Коверат на предњој страни треба да садржи назнаку: „ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ И ЈАЧАЊЕ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ – ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2024. ГОДИНУ, а на полеђини

коверте име, презиме и адресу подносиоца пријаве.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Комисија утврђује Листу подносилаца пријавa и доноси Одлуку о додели подстицајних средстава. Одлука ће бити објављена на званичној интернет страници града Зајечара, као и на огласној табли Градске управе - Града Зајечара.

Начин реализације и обавезе корисника којима се одобре средства прецизираће се Уговором корисника са Градом а у складу са законом.

Конкурс је отворен до 31.08.2024. год.

Уколико се предвиђена средства по предметном конкурсу не утроше у потпуности, преостали део ће се усмерити на наредни Конкурс Буџетског фонда за пољопривреду који ће се расписати до краја године.

 

Овај конкурс објавити на интернет страници града Зајечара: www.zajecar.info и на огласној табли Градске управе Зајечар.

 

 

IV/03 број: 320-32/2024

У Зајечару, 29.05.2024. године

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

*Прилог: Листа прихватљивих трошкова по Конкурсу за доделу подстицајних средстава за успостављање и јачање удружења у области пољопривреде на територији града Зајечара за 2024.годину

 

 

Списак трошкова

 

Прихватљиви трошкови

 

 • Набавка механизације и опреме који доприносе реализацији предложених активности
 • Трошкови инфраструктурних радова на објектима који доприносе реализацији предложених активности;
 • Трошкови набавке услуга;
 • Трошкови набавке потрошног материјала и материјала за реализацију пројекта;
 • Остали трошкови који директно произилазе из предложених активности (нпр. трошкови предавача (обука учесника), штампање пропагандног материјала,трошкови организације, студијска путовања, организовање сајамских манифестација и изложби и сл.)
 • Трошкови организовања манифестација за очување традиције и географског порекла
 • Трошкови организовања заштите животиња, усева и животне средине

неприхватљиви трошкови

 

 • Дугови и покривање губитака или дуговања;
 • Мере које се финансирају из других пројеката;
 • Куповина земље или зграда, закуп, комуналне услуге и др., ”режијски трошкови”
 • Куповина лекова, сточне хране и сл

 

Документација: