КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2024. ГОДИНУ

Важи од 30.05.2024. до 25.08.2024.

На основу Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Зајечар за 2024. годину I бр. 320-22/2024 од 15. маја 2024.год.(„Сл.лист града Зајечара“, бр.15/24). Комисија за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара, на седници одржаној 29.05.2024. године, расписује:

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2024. ГОДИНУ

 

Конкурсом се уређују услови, начин и критеријуми доделе подстицајних средстава у области пчеларства на територији града Зајечара за 2024. годину.

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по конкурсу за пчеларство у 2024. години износи 1.000.000,00 рсд и то:

 

Шифра

инвестиције

Назив

инвестиције

 

Прихватљиве инвестиције које субвенционише Град Зајечар

Износ

повраћаја у %

(умањен за ПДВ)

Максималан износ

(дин/инвестицији)

 

101.6.2

 

Набавка опреме за пчеларство

Нова опрема за пчеларство; Кошнице и делови кошница; Сатне основе произведене од пчелињег воска (максимално 0,75 kg по обележеној кошници); Центрифуге; Електрични отклапач саћа; Каде за отклапање саћа; Електричне пумпе и пунилице за мед; Прохромска амбалажа за мед; Топионици за восак; Електрични декристализатор; Аутоматски сто за паковање меда; Сушара за полен; Млин за шећер и машине за израду теста (погача) за дохрану пчела; Стресач пчела и издувач пчела (тзв. ручни дувач за лишће); Пчеларске ваге за мерење кошница; Дупликатори за мед, са или без мешача; Ручна преса за сатне основе.

 

60%

 

до 50.000,00

 

Подносилац пријаве може да конкурише за доделу подстицајних средстава за једну или више инвестиција које су предмет овог конкурса до укупног максималног износа 50.000,00 по једном кориснику у току 2024. год.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се узимати у обзир рачуни, који доказују набавку издати пре 01.01.2024. године. Минимални износ на рачуну са којим се може конкурисати је 5000,00 дин. Конкурс је отворен до 25.08.2024. године.

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА

 

Право на доделу подстицајних средстава може остварити:

 • регистрована пољопривредна газдинства – физичка лица;
 • правна лица, регистрована у Националном регистру пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју;

ОПШТИ УСЛОВИ

Подносилац пријаве има право на подстицајна средства ако испуњава следеће услове:

-Регистрована газдинства који у свом власништву имају најмање 5 кошница

евидентираних у централној бази Управе за ветерину

 1. Корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом;
 2. Да је извршено обележавање пчелињих друштава и регистрацију пчелињака са најмање 5 кошница на катастарској парцели која се налази на територији града Зајечара;
 3. Корисник мора да приложи доказ да је измирио пореске обавезе према локалној самоуправи;
 4. Да има пребивалиште и реализује инвестицију на територији града Зајечара
 5. Једно регистровано пољопривредно газдинство може у једној календарској години користити средства до максимално 50.000,00 динара у сектору ПЧЕЛАРСТВО (у оквиру конкурса) за доделу субвенција за развој пољопривреде града Зајечара.
 6. Корисник субвенције не може за исту инвестицију користити у једној години средства из националних фондова и фондова ЈЛС, односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја.
 7. Да добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица при чему се повезаним лицима, у смислу овог Програма, сматрају: носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица (удаљем тексту

„повезана лица“).

 1. Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава,неће се узимати у обзир рачуни који доказују набавку, кошница и опреме за пчеларство пре 01.01.2024. године.
 2. Минимални износ на рачуну са којим се може конкурисати је 5000,00 дин.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Подносилац пријаве доставља следећа документа:

 1. Образац ПРИЈАВЕ за доделу подстицајних средстава у области пчеларства на територији града Зајечара за 2024. годину;
 2. Образац ИЗЈАВЕ подносиоца пријаве:

•  да по неком другом основу не користи бесповратна подстицајна средства за исту намену;

• да даје сагласност Градској управи Зајечар, да може за потребе поступка по пријави за доделу бесповратних подстицајних средстава намењених пољопривреди за 2024. годину извршити увид, прибавити и обрадити личне податке подносиоца Пријаве као и да може извршити проверу повезаних лица у матичној служби.

• да потврђује да добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица.

 1. Фотокопија важеће личне карте подносиоца пријаве или очитана важећа лична карта уколико је са чипом (овлашћеног лица уколико је подносилац правно лице).
 2. Фотокопија картице рачуна регистрованог пољопривредног газдинства.
 3. Потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за 2024. годину са портала е-Аграр.

6.Извод     из      Регистра     пољопривредних      газдинстава     -      подаци     о пољопривредном газдинству за 2024. годину са подацима о члановима регистрованог пољопривредног газдинства са портала е-Аграр.

 1. Фотокопија потврде о извршеном обележавању пчелињих друштава и регистрацији пчелињака са најмање 5 кошница на катастарској парцели која се налази на територији града Зајечара.
 2. Оригинал или оверена копија рачуна са спецификацијом материјала, фискални рачун (или доказ о безготовинском плаћању*) и отпремница издати у 2024 год. На отпремници и рачуну морају бити назначени име и презиме подносиоца захтева, број пољопривредниг газдинства и број личне карте.
 3. Потврда да је подносилац пријаве измирио све пореске обавезе које има према граду Зајечару (Локална пореска администрација)

Наведени обрасци („Пријава“ и „Изјава“) и текст конкурса могу се преузети са званичне интернет странице Града Зајечара www.zajecar.info/огласи или у просторијама, Градске управе, Зајечар, Трг ослобођења 1, сваког радног дана од 8 до 15 сати).

У поступку одобравања подстицајних средстава, Комисија за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара у обавези је да провери наводе у конкурсној документацији, утврди и провери тачност приложене документације, врши провере изласком на терен и по потреби тражи доставу додатне документације релевантне за одлучивање.Пријава и приложена документација не враћа се подносиоцу пријаве.

* потврда о преносу средстава или извод оверени од стране банке

 

КРИТЕРИЈУМИ РАНГИРАЊА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ СЕКТОРА ПЧЕЛАРСТВО

 

Приоритетни редослед међу пријављеним кандидатима вршиће се према критеријумима утврђеним у Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Зајечар за 2024. годину I бр. 320- 22/2024 од 15 маја 2024.год.(„Сл.лист града Зајечара“, бр.15/24). и Правилнику о додели средстава Буџетског фонда за пољопривреду града Зајечара IV/03 бр. 320- 25/2024 (у даљем тексту Правилник) који доноси Комисија за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара.

Формирање ранг листе кандидата вршиће се на основу броја бодова. У случају да има више кандидата са истим бројем бодова, предност приликом рангирања предност имају млађи подносиоци пријава.

 

Редни број

Тип критеријума за избор

Да/Не

Бодови

1

Подносилац захтева особа женског пола

да

1

2

Подносилац захтева лице млађе од 40 год

да

4

3

Подносилац има пребивалиште на селу

да

5

4

Подносилац није користио средства за субвенционисање пољопривреде од ЈЛС у 2020год.

да

3

5

Подносилац није користио средства за субвенционисање пољопривреде од ЈЛС у 2021 год.

да

3

6

Подносилац није користио средства за субвенционисање пољопривреде од ЈЛС у 2022год.

да

3

7

Подносилац није користио средства за субвенционисање пољопривреде од ЈЛС у 2023 год.

да

3

 

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

 

Поступак спровођења конкурса одређен је Правилником. Пријава са комплетном документацијом у затвореној коверти доставља се:

 • услужном центру Градске управе Зајечар или
 • поштом на адресу: Град Зајечар - Комисија за подстицање развоја пољопривреде , Трг ослобођења број 1, 19000 Зајечар.

Коверат на предњој страни треба да садржи назнаку: „ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ПЧЕЛАРСТВА – ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА

2023. ГОДИНУ, а на полеђини име, презиме и адресу подносиоца пријаве.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Комисија утврђује Листу подносилаца пријавa и доноси Одлуку о додели подстицајних средстава. Одлука ће бити објављена на званичној интернет страници града Зајечара, као и на огласној табли Градске управе-Града Зајечара.

Начин реализације и обавезе корисника којима се одобре средства прецизираће се Уговором корисника са Градом у складу са законом.

Конкурс је отворен до 25.08.2024. год.

Уколико се предвиђена средства по предметном конкурсу не утроше у потпуности, преостали део ће се усмерити на наредни Конкурс Буџетског фонда за пољопривреду који ће се расписати до краја године.

Овај конкурс објавити на интернет страници града Зајечара: www.zajecar.info и на огласној табли Градске управе Зајечар.

 

 

IV/03 бр. 320- 28/2024

У Зајечару, 29.05.2024. године

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Документација: