ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ „ЛУБНИЦА – ПОЉЕ 1”, НА К.П.БР. 838/10 КО ЛУБНИЦА, ГРАД ЗАЈЕЧАР

Важи од 03.04.2024. до 09.04.2024.

Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А

Г Р А Д С К А  У П Р А В А  Г Р А Д А  З А Ј Е Ч А Р А

Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове

 

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС и 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019, 37/19 – др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС”, бр.32/19)

 

 

о г л а ш а в а

Ј А В Н И   П О З И В   З А   П Р Е З Е Н Т А Ц И Ј У

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЛУБНИЦА – ПОЉЕ 1”, НА К.П.БР. 838/10 КО ЛУБНИЦА,

ГРАД ЗАЈЕЧАР

 

 

1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу соларне електране „Лубница – поље 1”, на к.п.бр. 838/10 КО Лубница, Град Зајечар, који је урађен од стране „DNP-INŽENJERING” д.о.о. за консалтинг, инжењеринг и пројектовање Нови Сад, Сентандрејски пут бр.165, Нови Сад. Инвеститор је „WESTGATE SOLAR” д.о.о. Нови Сад, Јована Бошковића бр.6, Нови Сад.

 

2. Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, Градске управе града Зајечара, Трг ослобођења бр.1 у Зајечару.

 

3. Лице овлашћено од стране надлежног органа за давање обавештења о садржају јавне презентације је Главни урбаниста града Зајечара дипл.инж.арх. Иван Стојановић, контакт: 019-444 600.

 

4. Јавна презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, и то од 03.04.2024. до 09.04.2024. године, сваког радног дана од 07.30 до 15.30 часова. Место одржавања јавне презентације су просторије Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, ул. Крфска бр.4 у Зајечару и интернет страница града Зајечара (www.zajecar.info), а обавештења се могу добити на истој адреси у канцеларији бр.2 на 1. спрату.

Документација: